11. GUIA PROFESSIONAL

Cada any s’edita la Guia Professional dels mediadors d’assegurances col·legiats a les comarques gironines.

Aquesta Guia té una doble finalitat bàsica: dotar els col·legiats d’una eina per quan els calgui posar-se en contacte entre col·legues de professió, i donar una informació als consumidors per quan els calguin els serveis d’un professional de l’assegurança.

Les dades que s’hi recullen són: nom i cognoms del col·legiat, denominació de la societat -si s’escau-, adreça professional, telèfon, fax, adreça electrònica, web, categoria i classe de mediador, número de col·legiat i entitat per la qual treballen (en el cas dels agents).

Aquestes dades apareixen ordenades per ordre alfabètic de poblacions i de cognoms.

Igualment, hi figura la relació alfabètica de col·legiats i la població on tenen el seu despatx professional, amb vista a una millor localització.

Aquesta Guia Professional es pot consultar interactivament en aquest web.

LES DADES PERSONALS QUE FIGUREN A LA GUIA PROFESSIONAL DE MEDIADORS D’ASSEGURANCES COL·LEGIATS DE LES COMARQUES GIRONINES NO PODEN UTILITZAR-SE PER A FINS DE PUBLICITAT O PROSPECCIÓ COMERCIAL