15. BIBLIOTECA PROFESSIONAL

El nombre de volums de què disposa la nostra biblioteca professional és de 735 (dades a 19/11/2018).

LES DARRERES ADQUISICIONS, SÓN:
– Seguridad vial en el entorno laboral. Instituto Mapfre-seguridad vial.
– Accidentes de circulación: responsabilidad civil y seguros. Fernando Reglero Campos.
– Soluciones aseguradores financieras para las necesidades de la empresa. Julio Torralba.
– Quatre pobles en un segle (1862-1963). Manel Mesquita.
– Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fons d’obligacions al Codi Civil de Catalunya.
Universitat de Girona.
– El control interno y la responsabilidad penal en la mediación de seguros privados. Jaime Gómez-Ferrer.
– Pacto ético del seguro (Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros). DKV.
– La mediación pregunta el Colegio (Actualidad Aseguradora). Ricard Llapart i Martín.
– Seguro de vida enfoque hacia el consumidor nº6/2013. Swis Re 150 years.
– Historia del seguro de España. G. Tortellà, L. Caruana, J.L. García, A. Manzano, J. Pon.
– El seguro de Responsabilidad Civil en el Arbitraje. Pilar Perales Viscasillas.
– Recopilación legislativa Febrero de 2014. Consorcio de Compensación de Seguros.
– Calendari de festes amb pirotècnia. Manel Carrera i Escudé.
– Proceso de gestión de riesgos y seguros en las empresas. Isabel Casares.
– Derecho de daños 2013. Mariano Jose Herrador Guardia.
– Dossier de jurisprudencia de RC y seguros 2015
– Guía práctica de solución de conflictos ante accidentes de tráfico
– Historias de seguros “El mejor agente”
– Siniestros de daños y pérdidas en la industria
– Responsabilidad civil en la circulación sin permiso de conducir

INFORMES DE L’ASSESSORIA TÈCNICA DEL COL·LEGI DE GIRONA

(Sr. Ricard Llapart, actuari)
– El Consorci de Compensació d’Assegurances (X. Olcina) (març 1991)
– L’assegurança a “valor nou” (juny 1991)
– Assegurança a valor parcial i assegurança a primer risc (setembre 1991)
– Assegurança de pèrdua de beneficis (desembre 1991)
– Assegurança de pèrdua de beneficis II (març 1992)
– La nova Llei de Mediació en Assegurances Privades (juny 1992)
– Assegurança de mort o assegurança de jubilació I (setembre 1992)
– L’assegurança de vida i la seva fiscalitat (Xavier Panés) (desembre 1992)
– Assegurança de mort o assegurança de jubilació II (març 1993)
– La responsabilitat civil (juny 1993)
– Les assegurances de vida evolucionen (Francisco Duran Lorenzo) (juny 1993)
– La prima de l’assegurança (setembre 1993)
– La informàtica i els mediadors d’assegurances (desembre 1993)
– Una assegurança de RC obligatòria per a establiments públics (març 1994)
– Foc (juny 1994)
– Prevenció del foc I (setembre 1994)
– Prevenció del foc II (desembre 1994)
– La llei de RC de productes I (març 1995)
– La llei de RC de productes II (juny 1995)
– Els sinistres catastròfics (setembre 1995)
– Modificacions a la Llei de Mediació en assegurances Privades (desembre 1995)
– Llei d’Ordenació i Supervisió de les assegurances privades I (març 1996)
– Llei d’Ordenació i Supervisió de les assegurances privades II (juny 1996)
– El valor afegit (setembre 1996)
– El “Consorcio de Compensación de Seguros” (desembre 1996)
– Dictamen sobre pòlisses multirisc (març 1997)
– El futur dels corredors I (juny 1997)
– El futur dels corredories II (setembre 1997)
– La responsabilitat civil dels habitatges (construcció i ús) (desembre 1997)
– Comentari a la resposta de la DGS (març 1998)
– Un miratge o una porta oberta? (juny 1998)
– Són les companyies asseguradores entitats de serveis? (setembre 1998)
– El segon mil·lenni (desembre 1998)
– Assegurança de subscripció obligatòria per a embarcacions (març 1999)
– Novetats abans del 2000 (juny 1999)
– Responsabilitat civil i culpa I (setembre 1999)
– Responsabilitat civil i culpa II (desembre 1999)
– La Llei d’Ordenació de l’Edificació: Més incògnites que solucions I (març 2000)
– La Llei d’Ordenació de l’Edificació: Més incògnites que solucions II (juny 2000)
– Sentència del Tribunal Constitucional sobre el barem en cas d’accidents de circulació (setembre 2000)
– Una taula de mortalitat espanyola (desembre 2000)
– El nou reglament de la llei sobre la responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a
motor (març 2001)
– Alguns casos en que l’assegurança és nul·la de ple dret I (juny 2001)
– Alguns casos en que l’assegurança és nul·la de ple dret II (setembre 2001)
– Obligació d’assegurar cert tipus de vehicles (desembre 2001)
– Societats, mútues i mutualitats (març 2002)
– Validesa d’una clàusula beneficiària (juny 2002)
– On van les companyies asseguradores? (setembre 2002)
– Novetats legislatives I (desembre 2002)
– Novetats legislatives II (març 2003)
– Novetats legislatives III (juny 2003)
– El capital assegurat
– Modificacions a algunes lleis (desembre 2003)
– Novetats legislatives I (març 2004)
– Novetats legislatives II (juny 2004)
– De grues i assegurances (setembre 2004)
– Una relliscada de la Unió Europea (desembre 2004)
– El capital a primer risc (març 2005)
– Què és l’assegurança? (juny 2005)
– Catàstrofes naturals i assegurança (setembre 2005)
– Captives (desembre 2005)
– La regla d’equitat (març 2006)
– L’assegurança obligatòria per a establiments públics (juny 2006)
– La nova Llei de Mediació I (setembre 2006)
– La nova Llei de Mediació II (desembre 2006)
– La nova Llei de Mediació III (març 2007)
– La protecció de dades personals (juny 2007)
– Una situació complexa (setembre 2007)
– L’assegurança a les entitats de crèdit (desembre 2007)
– L’assegurança de carretons (març 2008)
– Nou camp en l’assegurança de vida (juny 2008)
– El nou reglament de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor (setembre 2008)
– La responsabilitat de repercussió en l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació
de vehicles a motor (desembre 2008)
– Els vehicles a les rues de Carnestoltes (març 2009)
– La Llei de Responsabilitat Mediambiental (juny 2009)
– Les crisis futures (setembre 2009)
– La transmissió de l’objecte assegurat (desembre 2009)
– El capital assegurat (març 2010)
– Un gos que dóna problemes (juny 2010)
– La sentència (setembre 2010)
– La clàusula “claim made” (desembre 2010)
– La prima de l’assegurança (març 2011)
– Són aconsellables els fons de pensions (juny 2011)
– L’edat actuarial (setembre 2011)
– Una actuació a evitar (desembre 2011)
  (tots aquests informes els podeu trobar al llibre D’interès 1991-2011 que us podeu descarregar des
de la pàgina inicial d’aquest web)

– El sinistre (març 2012)
– El dret de repetició en sinistres d’automòbils (juny 2012)
– L’assegurança de vida exigida per les entitats crèdit (setembre 2012)
– Clàusules (desembre 2012)
– La jubilació futura (març 2013)
– Terrasses comunitàries d’ús privatiu (juny 2013)
– El fraccionament de rebuts (setembre 2013)
– Sortirem de la crisi? (desembre 2013)
– Interessos de demora (març 2014)
– Nova Llei de trànsit (juny 2014)
– Nova Llei de navegació marítima (primera part) (setembre 2014)
– Nova Llei de navegació marítima (segona part) (desembre 2014)
– Nova Llei de navegació marítima (tercera part) (març 2015)
– Valor de la cartera d’assegurances (juny 2015)
– Importants modificacions a la Llei 50/1980, de contracte d’assegurança (setembre 2015)
– Modificacions a la Llei 26/2006, de mediació d’assegurances i reassegurances privades (primera part) (desembre 2015)
– Modificacions a la Llei 26/2006, de mediació d’assegurances i reassegurances privades (segona part) (gener 2016)
– La carta d’anul·lació (abril 2016)
– Capital assegurat il·limitat (setembre 2016)
– Viabiliat del sistema de pensions públiques  (desembre 2016)
– La mort del prenedor de l’assegurança (març 2017)
– Obligació d’assegurar certs tipus de vehicles (juny 2017)
-Modificació de l’estat de salut d’un assegurat durant la vigència de la pòlissa (setembre 2017)
-El PIB (desembre 2017)
-L’article 76 de la Llei de contracte d’assegurança (març 2018)
-Inclusió d’una clàusula beneficiària en l’assegurança de comunitat (juliol 2018)
-A reveure (desembre 2018)

(Sr. Joan Morales, consultor i formador)
-La recent “Guia tècnica” de la DGSFP sobre l’assegurança obligatòria d’automòbil (març 2019)
-Assegurament de quantitats anticipades… una bugada poc profitosa (juliol 2019)
-Quan la responsabilitat és del mediador (setembre 2019)
-Els VMP i el seu assegurament (desembre 2019)
-La responsabilitat del transportista és limitada (març 2020)

INFORME INSETEC

DARRERS NÚMEROS
-309
La defensa jurídica del tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil.
-310
La nueva Ley de Contrato de Seguro.
-311
La protección jurídica del cliente en el anteproyecto de Ley de Contrato de Seguro.
-312
El seguro privado ante la reforma de la Ley General de la Seguridad Social.
-313
La jubilacion tras la reforma de la Ley general de la Seguridad social
-314
El régimen básico de la Seguridad Social para 2012 (I)
-315
El régimen básico de la Seguridad Social para 2012 (II)
-316
El régimen jurídico reformado actual del seguro de riesgos extraordinario sobre las personas y lo bienes
-317
El proceso reformador del seguro privado en la Ley de economía sostenible

REVISTES A DISPOSICIÓ DELS COL·LEGIATS

*ASEGURADORES
-Edita: Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de España
-Periodicitat: mensual

*ACTUALIDAD ASEGURADORA
-Edita: INESE
-Periodicitat: setmanal

*ACTUALIDAD ASEGURADORA MEDIACIÓN
-Edita: INESE
-Peridiocitat: mensual

*MEDIADORES DE SEGUROS DEL SIGLO XXI
-Edita: Tecnopyme Europa, SL
-Periodicitat: mensual

*BDS (butlletí per internet)
-Edita: INESE
-Periodicitat: diari

*MERCADO PREVISOR
-Edita: Mercado Previsor
-Periodicitat: quinzenal