Segons la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades, són agents d’assegurances exclusius les persones físiques o jurídiques que, mitjançant la celebració d’un contracte d’agència d’assegurances amb una entitat asseguradora i la inscripció en el Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances, corredors de reassegurances i de llurs alts càrrecs, es comprometen davant d’aquesta entitat asseguradora a realitzar l’activitat de mediació definida en l’article 2.1 de la Llei 26/2006, en els termes acordats en el contracte d’agència d’assegurances.

Segons la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades, són agents d’assegurances vinculats les persones físiques o jurídiques que, mitjançant la celebració d’un contracte d’agència d’assegurances amb diverses entitats asseguradores i la inscripció en el Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances, corredors de reassegurances i de llurs alts càrrecs, es comprometen davant de les entitats asseguradores a realitzar l’activitat de mediació definida en l’article 2.1 de la Llei 26/2006, en els termes acordats en el contracte d’agència d’assegurances.

(Article 2.1: L’activitat mercantil de mediació d’assegurances privades comprendrà la mediació entre els prenedors d’assegurances i assegurats, d’una part, i les entitats asseguradores autoritzades per exercir l’activitat asseguradora, d’una altra. S’entendrà per mediació aquelles activitats consistents en la presentació, proposta o realització de treballs previs a la celebració d’un contracte d’assegurança, o de celebració d’aquest contracte, així com l’assistència en la gestió i execució d’aquest contracte, en particular en cas de sinistre)

 

Són corredors d’assegurances les persones físiques o jurídiques que realitzen l’activitat mercantil de mediació d’assegurances privades definida en l’article 2.1 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades, sense mantenir vincles contractuals que suposin afecció amb entitats asseguradores, i que ofereixen assessorament independent, professional i imparcial a les persones que demanen la cobertura dels riscos a què es troben exposades aquestes persones, els seus patrimonis, els seus interessos o responsabilitats.

S’entendrà per assessorament independent, professional i imparcial el realitzat d’acord a l’obligació de dur a terme una anàlisi objectiva de conformitat amb allò previst en l’article 42.4 de la Llei 26/2006.

(Article 2.1: L’activitat mercantil de mediació d’assegurances privades comprendrà la mediació entre els prenedors d’assegurances i assegurats, d’una part, i les entitats asseguradores autoritzades per exercir l’activitat asseguradora, d’una altra. S’entendrà per mediació aquelles activitats consistents en la presentació, proposta o realització de treballs previs a la celebració d’un contracte d’assegurança, o de celebració d’aquest contracte, així com l’assistència en la gestió i execució d’aquest contracte, en particular en cas de sinistre)

(Article 42.4: L’assessorament d’acord amb l’obligació de dur a terme una anàlisi objectiva a què estan obligats els corredors d’assegurances es facilitarà sobre la base de l’anàlisi d’un nombre suficient de contractes d’assegurança oferts en el mercat en els riscos objecte de cobertura, de manera que pugui formular una recomanació, atenent-se a criteris professionals, respecte del contracte d’assegurança que fóra adient a les necessitats del client)