Segons EL RD-L 3/2020, de 4 de febrer, d’incorporació de la Directiva de la Unió Europea en l’àmbit d’assegurances privades, són agents d’assegurances les persones físiques o jurídiques, distintes d’una entitat asseguradora o dels seus treballadors, que mitjançant la celebració d’un contracte d’agència d’assegurances amb una o diverses entitats asseguradores, es comprometen davant d’aquestes a realitzar l’activitat de distribució d’assegurances definida en l’article 129.1, en els termes acordats en aquest contracte.

Article 129 Àmbit objectiu d’aplicació

1. S’entendrà per distribució d’assegurances tota activitat d’assessorament, proposta o realització de treball previ a la celebració d’un contracte d’assegurança, de celebració d’aquests contractes, o d’assistència en la gestió i execució d’aquests contractes, incloent l’assistència en casos de sinistre. També s’entendran incloses l’aportació d’informació relativa a un o diversos o diversos contractes d’assegurança d’acord amb els criteris elegits pels clients a través d’un lloc web o d’altres mitjans, i l’elaboració d’una classificació de productes d’assegurança, inclosos preus i comparacions de productes, o un descompte sobre el preu de l’assegurança, quan el client pugui celebrar el contracte d’assegurança directament o indirectament utilitzant un lloc web o altres mitjans.

Segons EL RD-L 3/2020, de 4 de febrer, d’incorporació de la Directiva de la Unió Europea en l’àmbit d’assegurances privades, són corredors d’assegurances les persones físiques o jurídiques que realitzen l’activitat de distribució d’assegurances, oferint assessorament independent basat en una anàlisi objectiva i personalitzada, a qui demani la cobertura de riscos.

Els corredors d’assegurances hauran d’informar a qui tracti de concertar una assegurança sobre les condicions del contracte que al seu judici convé subscriure i oferir la cobertura que, d’acord al seu criteri professional, millor s’adapti a les necessitats del client; igualment, vetllaran per la concurrència dels requisits que ha de resunir la pòlissa d’assegurança per a llur eficàcia i plenitud d’efectes.

Igualment, estaran obligats durant la vigència del contracte d’assegurança en què hagin intervingut a facilitar al prenedor, a l’assegurat i al beneficiari de l’assegurança la informació que reclamin sobre qualsevol de les clàusules de la pòlissa i, en cas de sinistre, a prestar-los assistència i assessorament.