Col·legia’t!

Nom i Cognoms

Empresa

A/e

Adreça i Població

Telèfon

Les dades de caràcter personal contingudes en aquest formulari seran tractades amb total confidencialitat i respectant les mesures de seguretat requerides per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). L’usuari pot exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició, que li reconeix la LOPD davant el responsable del fitxer, en els termes establerts per la legislació vigent a l’efecte.

Prement el botó ENVIAR declara haver llegit i acceptat la nostra política de protecció de dades, així com les condicions generals incloses en el nostre avís legal.

FINESTRETA ÚNICA (Llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a l’adaptació a la Llei sobre lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici

Les organitzacions col·legials han de disposar de lloc web per facilitar els tràmits necessaris per a la col·legiació, el seu exercici i baixa mitjançant via electrònica i distància. Trobareu els impresos a www.mediadoresdeseguros.com , o bé podeu sol·licitar-los mitjançant l’apartat “Contacte” d’aquest web.

SERVEI D’ATENCIÓ A COL·LEGIATS I USUARIS (Llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a l’adaptació a la Llei sobre lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici

Es disposarà de serveis per atendre les queixes o reclamacions dels col·legiats, així com als consumidors i usuaris, que tramitaran i resoldran les queixes referides a l’activitat col·legial o professional dels col·legiats que es presentin per qualsevol consumidor o usuari que contracti els serveis professionals. Cal preveure la presentació de queixes i reclamacions per via electrònica i a distància. Trobareu els impresos a www.mediadoresdeseguros.com.

Entitats Col·laboradores