Benvolguts i benvolgudes tots els que visiteu el web del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona.

En aquestes pàgines hi trobareu la informació més rellevant de la nostra institució. A més, ens agradaria que aquest web transmetés la imatge de la nostra institució col·legial com una institució moderna, dinàmica, professional i compromesa.

Des que el 1999 el nostre Col·legi va posar en marxa aquest lloc de servei i informació, hi hem anat introduint un seguit d’actualitzacions que fins i tot l’han fet mereixedor de premis i reconeixements pel seu contingut i la seva utilitat. L’any 2012 vàrem fer un tomb important de modernitat, adequació i eficàcia, i aquest 2018 hem tornat a fer una aposta de futur, renovant la imatge i reordenant la gran quantitat de continguts, per tal que aquest lloc web sigui el portal d’enllaç cap a les nostres xarxes socials, que ens durà en anys venidors a l’avantguarda de la informació, renovant-lo constantment a mesura que les necessitats així ho aconsellin, per tal d’aconseguir els objectius primordials marcats des d’un inici, que continuen vigents i ajustant-se als moments actuals, com són el servei al col·legiat i la informació al consumidor.

​Volem que el nostre web sigui l’eina en línia que doni resposta a les demandes dels visitants i amb aquest esperit us l’oferim, perquè segueixi essent un referent col·legial.

Per tot això, desitjo que en gaudiu i que aquesta eina us serveixi per ser un camí de coneixement.

Sigueu-hi benvinguts!

Jordi Triola Guillem
President del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona


Joan Sancho i Albar (1965-1975)Joan Burch i Ribugent (1975-1989)Vicenç Rosich i Gonzalvo (1989-2002)Antoni Godoy i Tomàs (2002-2014)Jordi Triola i Guillem (2014-

La nostra missió és defensar els legítims interessos dels col·legiats i dels consumidors, mitjançant:

a. La representació dels interessos generals de la professió.
b. La vigilància de l’exercici de la professió dins el marc legal establert.
c. L’observació i actuació perquè l’activitat professional s’adeqüi als interessos dels ciutadans.
d. La cura per l’ètica professional, pel respecte dels drets dels ciutadans i pel reconeixement social de la nostra professió.

La visió del Col·legi és fomentar el més alt nivell professional i tècnic dels mediadors d’assegurances (agents i corredors), mitjançant el compromís permanent d’assessorament i formació en el desenvolupament de la carrera professional i en la defensa del col·legiat.

Els nostres valors, que representen la nostra identitat com a col·lectiu i sobre els quals es defineixen els nostres principis, són:

a. Treball col·lectiu, fomentant la participació de tots els col·legiats per aconseguir un objectiu comú, compartint informació i coneixements.
b. Conducta ètica, actuant amb independència, professionalitat, integritat moral, lleialtat, competitivitat i respecte a les persones i institucions.
c. Orientació al col·legiat, mitjançant la concentració del nostre esforç per a la seva satisfacció, aportant-li solucions competitives i de qualitat per al desenvolupament de la seva activitat.
d. Desenvolupament amb total professionalitat de la nostra tasca, proporcionant la informació de forma contínua, veraç, clara i objectiva.

Fins

El Col·legi de Mediadors d’assegurances de Girona té com a fins essencials, dins del seu àmbit territorial:
a)Vigilar l’exercici de la professió dins el marc de les lleis.
b)Representar els interessos generals de la professió.
c)Defensar els interessos dels col·legiats.
d)Vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi als interessos dels ciutadans.
e)Vetllar per l’ètica professional i pel respecte dels drets dels ciutadans.
f)Fomentar el més alt nivell professional i tècnic dels Mediadors d’Assegurances.

Funcions

Són funcions pròpies del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona, dins del seu àmbit territorial:
1)Exercir la funció disciplinària en matèries professionals i col·legials.
2)Participar en els Òrgans consultius de l’Administració quan aquesta ho requereixi.
3)Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs que siguin d’interès per als col·legiats
4)Evitar l’ intrusisme i la competència deslleial entre professionals.
5) a) actuar com a mediador en els conflictes que se suscitin entre Mediadors d’Assegurances, ja sigui a instancia d’alguna de les parts implicades o per iniciativa pròpia, en els casos en que s’avaluï que la situació creada pugui reportar conseqüències perjudicials per a la professió.
b) intervenir com a mediador o com a àrbitre entre Mediadors d’Assegurances o entre aquells i els consumidors si ambdues parts així ho sol·liciten. Aquesta mitjanceria podrà realitzar-se bé directament, bé per mitjà d’organismes partidaris ja existents o creats per això amb representants d’uns i altres.
6)Emetre informes i dictàmens en procediments judicials o administratius en el quals es discuteixin qüestions relatives a la professió.
7)Fomentar la formació professional.
8)Aprovar els seus pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats tant les d’ingrés com les periòdiques i les extraordinàries.
9)Vetllar pel compliment pel que fa als col·legiats de les disposicions legals, normes estatutàries i resolucions dels Col·legis en matèria de la competència.
10)Establir els serveis d’informació i documentació per a ús dels seus membres.
11)Denunciar davant l’Administració i els tribunals de justícia els casos d’intrusisme professional, així com les transgressions legals que puguin produir-se en perjudici de la professió, i dur a terme les actuacions de tota mena que es considerin necessàries i convenients.
12)Exercir totes les funcions que li siguin encomanades per l’Administració del seu àmbit territorial, col·laborant amb aquesta, mitjançant la realització d’estudis, emissió d’informes, elaboració d’estadístiques i qualsevol altra activitat relacionada amb els seus fins que li pugui ser sol·licitada o per pròpia iniciativa.
13)Tenir la representació i defensa de la professió davant els òrgans de l’Administració del seu àmbit territorial, institucions, entitats i particulars, sense cap limitació, participant en juntes i organismes consultius, consells i patronats, exercint el dret de petició o qualsevol altre que sigui procedent conforme a la Llei.
14)Tenir igualment la representació plena i la defensa de la professió davant tota classe d’òrgans jurisdiccionals, tals com jutjats o tribunals de qualsevol ordre i grau, amb la legitimació per ser part en els litigis que afectin els interessos professionals i col·legials.
15)Informar en els procediments judicials o administratius en què es discuteixen retribucions professionals dels Mediadors d’Assegurances
16)Assumir la representació dels Mediadors d’Assegurances col·legiats i de la seva activitat professional, sens perjudici del dret d’associació consagrat a la Constitució.
17)Realitzar qualssevol altres funcions que redundin en benefici dels interessos professionals dels col·legiats establint a propòsit els serveis oportuns.
18)Resoldre l’admissió i, si escau, la baixa dels col·legiats sens perjudici dels recursos procedents.
19)Facilitar als tribunals i a d’altres autoritats, de conformitat amb les lleis, les relacions dels col·legiats que els puguin ser requerides.
20)Establir el Reglament de règim interior.
21)Promoure la creació de borses d’estudi per a la formació professional.

22)Imposar sancions i correccions disciplinàries als col·legiats quan hi hagi motiu, mitjançant el procediment regulat en el Reglament de disciplina col·legial.
23)Prestar als col·legiats els serveis d’assessories professionals que s’estimin convenients.
24)Participar en els òrgans del Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances  de Catalunya i del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros  de España, i contribuir en els seus pressupostos proporcionalment al nombre d’afiliats a cada Col·legi.
25)En general, totes les altres competències que les disposicions legals  atribueixen als col·legis professionals.

1. Òrgans de govern

ASSEMBLEA GENERAL (tot el cens col·legial)

JUNTA DE GOVERN

President: Jordi Triola Guillem
Vicepresident: Xavier Curós Farjas
Vicepresident 2n: Jordi Casagran Viñas
Secretari: Abraham Simon Ferré
Tresorer: Lluís Radresa Puig
Comptador: Carles Vidal Sancho
Vocals:
Mercè Herrera Sarrà
David Domènech Casal
Joan Nogué Vitienes
Jordi Vilabella Pecondon
Roser Portell Cufí
Cristina Casanovas Maurici
Enric Palol Quer
Francesc Clos Ribas
Georgina Casagran Galí
Xevi Fernàndez Paricio
Laura Cordon Carvajal
Mireia Alsina Conesa

COMISSIÓ PERMANENT

President: Jordi Triola Guillem
Vicepresident: Xavier Curós Farjas
Vicepresident 2n: Jordi Casagran Viñas
Secretari: Abraham Simon Ferré
Tresorer: Lluís Radresa Puig
Comptador: Carles Vidal Sancho
Vocals:
Mercè Herrera Sarrà
David Domènech Casal
Joan Nogué Vitienes
Enric Palol Quer

COMISSIONS DE TREBALL

Formació i Reciclatge professional
Abraham Simon
Jordi Triola
Enric Palol

CECAS
David Domènech

Afiliació
Col·legi

Ordenació de Mercat
Mercè Herrera
Cristina Casanovas
Enric Palol

Relacions Públiques
Abraham Simon
Roser Portell

Imatge i publicitat
Jordi Triola
Jordi Casagran
Xavier Curós

AEMES
Jordi Triola

Agents
Jordi Triola
Carles Vidal
Lluís Radresa
Mireia Alsina

Corredors
Jordi Casagran
Xavier Curós
Xevi Fernàndez
Laura Cordon

El butlletí
Consell de redacció

Noves Tecnologies
Joan Nogué
David Domènech
Ricard Roca
Dany Hernández
Georgina Casagran
Jordi Vilabella

Conciliació
Jordi Casagran

Estudis de mercat
Georgina Casagran
Cristina Casanovas
Francesc Clos
Jordi Vilabella

Responsabilitat Social Corporativa
Vicenç Rosich
Antoni Godoy
Jordi Triola
Josep M. Torras

Representants al Consell de Col·legis catalans
Titulars:
Jordi Triola
Xavier Curós
Jordi Casagran

Suplents:
Abraham Simon
Carles Vidal
Lluís Radresa

Representant al Consejo General
Jordi Triola

Suplent: vicepresident o membre CP per delegació

2. Estructura funcional
Gerència
Secretaria administrativa
Assessors externs:
– Assessor tècnic
– Assessor jurídic
– Assessor fiscal i laboral

3. Organitzacions a les que pertany
Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya; Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de España; Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

4. Altres entitats vinculades
El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona és Secció Delegada del CECAS (Centro de Estudios del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de España) des del 1985.

5. Adreça, telèfon, adreça electrònica i web
C/ Bonastruc de Porta, 35, entl. C.
17001 Girona
Telèfon: 972 20 86 64
mediadors@mediadorsdassegurances.cat
www.mediadorsdassegurances.cat

6. Horari
Horari d’hivern
De dilluns a dijous: de les 8 del matí a les 2 del migdia, i de 2/4 de 4 a 2/4 de 6 de la tarda
Divendres: de les 9 del matí a les 2 del migdia
Horari d’estiu
De dilluns a divendres: de les 8 del matí a les 3 de la tarda (de l’1 de juliol al 15 de setembre)

www.mediadorsdassegurances.cat

 

L’any 1999, el Col·legi va posar en marxa el seu web corporatiu col·legial que recull tota la informació d’interès per als col·legiats. Des de la seva creació,aquest web corporatiu s’ha consolidat com a una eina de consulta de gran utilitat.

El 2001, es varen millorar els continguts i les prestacions (redisseny).

El 2002, la Guia Professional interactiva es posa en funcionament. També  aquest any 2002, s’incorpora un apartat amb enllaços amb diferents entitats i organismes d’interès per als col·legiats.

El  2003 rep el Premi Saló E-TECH 2003 (Saló de Noves Tecnologies de les Comarques de Girona) al Millor web corporatiu. També aquest any 2003 és considerada “Web de la semana” (10.4.03) pel Boletín Tecnológico para el Seguro (BTS-Nuevas Tecnologías y Seguro-). El mes de maig de 2003 s’incorpora la utilització d’entrada i de contrasenya per accedir als apartats d'”enllaços” i de “novetats”. Això significa la creació d’una part privada per a ús exclusiu dels col·legiats.

El 10 de març de 2009 el Col·legi i la Biblioteca de Catalunya signen un conveni de col·laboració per al Projecte Padicat (Patrimoni Digital de Catalunya), el qual consisteix en la compilació, la preservació i l’accés obert als documents publicats digitalment que siguin representatius de la cultura i la societat catalanes.

El 18 d’octubre de 2012 es presentà el nou web col·legial on vàrem fer un tomb important de modernitat, adequació i eficàcia. Finalment, el mes de març de 2018 vam tornar a fer una aposta de futur, renovant la imatge i reordenant la gran quantitat de continguts, per tal que aquest lloc web sigui el portal d’enllaç cap a les nostres xarxes socials.

Download (PDF, Unknown)

ASPECTES MÉS RELLEVANTS DE LA HISTÒRIA DEL COL·LEGI DE MEDIADORS D’ASSEGURANCES DE GIRONA DURANT EL SEGLE XXI

2001

Es realitza la campanya d’imatge “500 professionals a prop seu” adreçada als consumidors per a prestigiar la identitat corporativa del Col·legi i dels seus col·legiats, i per reforçar la importància dels serveis professionals que ofereixen

2001

Representants gironins participen en el 7º Congreso Nacional de Mediadores de Seguros que té lloc a València

2001

Es milloren les prestacions i els continguts de la web del Col·legi

2001

Sabadell Grup Assegurador guanya per segona vegada el Premi Sol

2001

Representants gironins participen  en les XV Jornades d’Estudi del CMST de A Coruña. Vicenç Rosich porta a terme una conferència sobre  “Problemàtica dels Col·legis professionals d’afiliació voluntària”

2001

S’editen els plafons sobre “Aspectes més rellevants de la història del nostre Col·legi durant el segle XX”

2002

Vicenç Rosich deixa la presidència del Col·legi. És elegit president Antoni Godoy.

2002

El butlletí incorpora una nova secció: “Assegurem-nos-en”, en col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el CNL de Girona

2002

El nostre Col·legi organitza un acte d’homenatge a Vicenç Rosich, president del nostre Col·legi durant el període 1989-2002

2002

Representants gironins participen en el 2n Congrés Europeu de Corredors d’Assegurances que té lloc Marsella

2002

Mor Joan Burch i Ribugent, expresident del nostre Col·legi.

2002

S’incorpora a la pàgina web del Col·legi, un apartat d’enllaços amb diferents entitats i organismes d’interès per als col·legiats per al desenvolupament de la  seva activitat professional.

2002

La revista “Actualidad Aseguradora” fa una nova edició del llibre “3 Cuentos” (editat l’any 1952 per la DGS). El nostre Col·legi fa possible aquesta nova edició en facilitar-los un exemplar d’aquest volum editat fa mig segle. Aquest original és una donació al Col·legi del col·legiat Jaume Vàsquez i Carreras, de Girona

2002

Vicenç Rosich i Gonzalvo rep la Medalla al Mèrit en l’Assegurança que li concedeix la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía

2002

Durant la celebració de la Setmana Mundial té lloc un acte de commemoració dels 15 anys de relacions entre el Sindicat d’Agents de la Catalunya Nord i el nostre Col·legi

2002

El nostre Col·legi realitza una enquesta per conèixer el grau de disposició de pòlisses d’assegurança en català en el sector assegurador gironí. El resultat és decebedor: només el 6,70% es poden oferir al consumidor en la nostra llengua

2003

S’incorpora al web corporatiu col·legial, l’entrada i la contrasenya per als col·legiats per accedir a l’apartat d’enllaços i al de novetats: es crea una part privada en la pàgina web del Col·legi

2003

El nostre Col·legi des de la vessant de manca de color polític, d’asèpsia absoluta, s’expressa de forma rotunda: NO A CAP MÉS GUERRA!

2003

Es realitza la campanya d’imatge “Els col·legiats són la garantia” adreçada als consumidors per prestigiar la identitat corporativa del Col·legi i dels seus col·legiats, i per reforçar la importància del perquè s’ha de confiar en els professionals col·legiats. És la segona part de la campanya d’imatge i publicitat endegada el 2001

2003

El Saló de Noves Tecnologies de les Comarques de Girona, Saló E-TECH 2003, concedeix el Premi al Millor Web Corporatiu al nostre Col·legi, d’entre més de trenta candidatures presentades

2003

El nostre Col·legi celebra els 25 anys de formació i reciclatge. El butlletí del CMAT de Girona fa una edició especial del número corresponent al 3r trimestre i hi incorpora 4 pàgines més. Les dades d’aquests 25 anys són espectaculars: 8.692 hores lectives realitzades i 7.320 persones destinatàries

2003

Assistència a la Jornada informativa per a responsables de formació CECAS (Barcelona, 25.9.03).Dins de les ponències que configuren el programa d’aquesta jornada, una va a càrrec del nostre Col·legi: “Disseny i execució del pla de formació en un Col·legi. Experiència pràctica”. Joan Morales Dumanjó n’és el ponent

2003

El 26 de setembre, a Roma, es signa l’acord de constitució de la Federació Mediterrània de Corredors d’Assegurances (FMBA). El nostre Col·legi juntament amb l’AIBA, el SMCAR, el SYCRA, la FECOR i l’ADECOSE en són els fundadors

2003

El butlletí del CMAT incorpora la secció Ja està entès, a càrrec de l’expresident Vicenç Rosich, que substitueix la secció Cabells blancs, del també expresident Joan Burch (A.C.S.)

2003

El 18 de novembre, a Girona, té lloc un acte de reconeixement al Sr. Alexandre Baldellou i Colomer, secretari del Col·legi durant el període 1987-2002

2004

Se celebren els 30 anys d’el butlletí del CMAT de Girona

2004

Es modifiquen les bases del Premi Sol. A partir d’ara podran optar-hi les entitats, organismes o institucions del sector assegurador nacional o internacional

2004

S’inaugura la primera edició del Màster en Assegurances i Gestió d’empreses. Girona és la primera demarcació de l’Estat on es porta a terme. N’és el director en Josep M. Domènech.

2004

El nostre Col·legi rep el diploma de finalista en la categoria de “gremis i associacions pels seus programes de formació adreçats als associats” atorgat per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona.

2004

Representants gironins participen en el 3r Congrés Europeu de Corredors d’Assegurances que té lloc a Canes

2004

El president i el gerent del nostre Col·legi es reuneixen amb el secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Antoni Mir, per traslladar directament al nou responsable en la matèria les inquietuds sobre el baix grau de disposició de les pòlisses d’assegurança en l’idioma propi del nostre país

2004

Antoni Godoy, és elegit president del Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances Titulats de Catalunya

2004

Representants gironins participen en el 8è Congrés Estatal de Mediadors d’Assegurances que té lloc a Còrdova

2004

Assistència a la Jornada informativa per a responsables de formació CECAS (Madrid, 28.9.04).Dins de les ponències que configuren el programa d’aquesta jornada, una va a càrrec del nostre Col·legi: “Experiència del Col·legi de Girona en la realització i organització del Màster CECAS”. Josep M. Torras n’és el ponent

2004

El Col·legi organitza la segona visita al Lloyd’s of London. Aquesta vegada els assistents són els alumnes del Curs Superior d’Assegurances 2002-2003

2004

Es crea una figura en volum d’en pep, el pòlissa que serveixi com a obsequi institucional. També se’n fa una edició d’aquesta simpàtica figura en una mida més reduïda per tal que totes les persones interessades la puguin tenir als seus despatxos professionals.

2005

Es porta a terme la campanya d’imatge “Les coses clares…”, l’objectiu bàsic de la qual és reforçar la imatge de professionalitat dels col·legiats cap als seus clients.

2005

Reconeixement de la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) a Josep M. Torras, per la seva tasca com a gerent del nostre Col·legi.

2005

Representants gironins participen en el 4t Congrés de Corredors d’assegurances francesos que té lloc a Bordeus

2005

El president i el gerent del nostre Col·legi es reuneixen amb el secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Miquel Pueyo, per traslladar directament al nou responsable en la matèria les inquietuds sobre el baix grau de disposició de les pòlisses d’assegurança en l’idioma propi del nostre país

2005

Té lloc a Girona la 1a Trobada estatal de gerents i presidents de Col·legis de Mediadors d’Assegurances Titulats. Les jornades varen sorgir com a iniciativa del nostre Col·legi. Una de les ponències va a càrrec del nostre gerent.

2005

El nostre Col·legi edita el llibre Pep, el pòlissa: 30 històries d’un mediador d’assegurances col·legiat gironí

2005

En el decurs de l’acte institucional de la Setmana Mundial es porta a terme un acte de reconeixement a Mercè Cla , secretària administrativa del nostre Col·legi, pels seus 30 anys de servei al Col·legi

2005

El nostre Col·legi i el sindicat d’agents de la Catalunya Nord arriben a un acord perquè els mediadors nord-catalans rebin el calendari i el butlletí que edita el Col·legi de Girona

2005

S’edita la guia professional dels col·legiats gironins en format DVD

2006

S’introdueix el color a totes les pàgines d’el butlletí del CMA de Girona

2006

El nostre Col·legi signa un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona, per a la realització de les pràctiques externes per part dels estudiants dels estudis de la Facultat de Dret

2006

Tenen lloc a Lloret de Mar les “Jornades 2006” del Consell de Col·legis catalans. S’hi commemora els 25 anys de la creació de la Coordinadora dels Col·legis catalans, embrió del futur Consell, així com s’hi presenta el web corporatiu del Consell

2006

El web corporatiu del nostre Col·legi incorpora el domini .cat

2006

Té lloc a Madrid una trobada entre representants del Consorcio de Compensación de Seguros i del nostre Col·legi. Aquesta reunió escenifica l’excel·lent col·laboració entre ambdós organismes produïda arran dels sinistres per inundació indemnitzables pel CCS del mes d’octubre de 2005 deguts a les pluges de caràcter excepcional caigudes en la demarcació de Girona

2006

Es publica la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades. El nostre Col·legi organitza una jornada informativa sobre la nova llei que compta amb una assistència massiva de col·legiats.

2006

En virtut d’aquest nova llei el nostre Col·legi passa a denominar-se Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona

2007

Una representació del nostre Col·legi es reuneix amb el delegat del Govern de la Generalitat a Girona per tal de traslladar-li la informació recollida en relació a l’important augment de casos en què els clients/assegurats comuniquen els accidents de circulació als mediadors sense haver emplenat la declaració amistosa d’accident, i que en la majoria d’aquestes situacions això succeeix quan hi ha intervingut els Cossos dels Mossos d’Esquadra o de la Policia Local

2007

Es porta a terme la campanya d’imatge “Mediadors d’assegurances col·legiats: Són Professionals”, l’objectiu principal de la qual és destacar la professionalitat dels mediadors col·legiats respecte d’altres ofertes

2007

Es porta a terme una jornada informativa que compta com a ponents amb representants dels Mossos d’Esquadra

2007

Durant la celebració de la 33a Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances es porta a terme un acte de reconeixement al director i a les coordinadores del Màster en Assegurances i Gestió d’Empreses, Josep M. Domènech, i Elena Boet i Susanna Oromí, respectivament, per la tasca realitzada

2007

Es publica el número 100 d’el butlletí del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona. El President de la Generalitat de Catalunya n’és la firma convidada

2008

S’afegeixen a les circulars via correu electrònic les comunicacions referents a les convocatòries de formació i reciclatge professional.

2008

Neix “Maria mediadora”. El cens femení del nostre Col·legi ja té la seva representació.

2008

Representants gironins participen en el 9è Congrés Estatal de Mediadors d’Assegurances que té lloc a Saragossa.

2008

Mor Joan Sancho Albar, expresident del nostre Col·legi

2008

Contractació de la Sra. Ester Osuna.

2008

Durant la celebració de la 34a Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances es porta a terme un acte de reconeixement a la família Vicens, de l’Escala, 5a generació de mediadors d’assegurances.

2008

Durant la celebració de la 34a Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances es porta a terme un acte de reconeixement a Josep M. Torras, gerent del nostre Col·legi, pels seus 25 anys de serveis professionals a la institució.

2008

Es crea la comissió de Noves Tecnologies.

2009

S’inicien les xerrades informatives en centres d’ensenyament secundari amb la finalitat de donar a conèixer la professió entre els joves i informar de la titulació necessària i les possibilitats existents com a sortida professional.

2009

Es crea la comissió de Joves Mediadors.

2009

El Col·legi signa un conveni de col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya per al Projecte Padicat (Patrimoni Digital de Catalunya).

2009

A proposta del nostre Col·legi el CECAS edita, per a tots els col·legiats de l’Estat espanyol, el llibre Se vende mercado asegurador. Razón: Ley 26/2006.L’autor és el col·legiat gironí Dany Hernández Segura i el llibre és la reproducció de la tesina realitzada com a alumne del Curs Superior d’Assegurances dut a terme a Girona.

2009

Es porta a terme la campanya d’imatge “La garantia dels mediadors col·legiats”, l’objectiu principal de la qual és reforçar els valors del Col·legi i dels seus col·legiats.

2009

El nostre Col·legi edita el llibre Firmes convidades 1988-2008.

2009

S’organitza el primer Concurs de Dibuix de Nadal. Hi som! S’incorpora aquest lema al logo col·legial.

2010

Responent a la petició formulada pel nostre Col·legi l’any 2008 la Real Academia Española aprova la inclusió al Diccionario de la Lengua Española de diferents termes relacionats amb la professió de mediador d’assegurances

2010

A proposta del nostre Col·legi el Consejo General edita, per a tots els col·legiats de l’Estat espanyol, el llibre 50 Historias de un Mediador de Seguros Colegiado És un recull de les primeres 50 històries d’en Pep, el pòlissa. L’edició és en castellà i se’n fan 12.000 exemplars.

2010

Es crea la figura en volum de “Maria Mediadora” que servirà, igual que la d’en “Pep, el pòlissa”, com a obsequi institucional. També se’n fa una edició en una mida més reduïda per tal que totes les persones interessades la puguin tenir als seus despatxos professionals.

2010

El nostre Col·legi realitza un estudi de mercat per conèixer el grau d’incidència de la mediació professional en els diferents segments empresarials de les comarques gironines. El resultat d’aquest estudi conclou que el 85% dels empresaris gironins tenen contractades les assegurances a través dels mediadors d’assegurances.

2010

Se celebren els 25 anys del nomenament del nostre Col·legi com a Secció Delegada del CECAS.

2010

El nostre Col·legi realitza una visita oficial a la Real Academia Española.

2010

Es porta a terme el IX Fòrum CECAS a la nostra demarcació.

2011

A instància del nostre Col·legi, a través del Consell de Col·legis catalans, l’Institut d’Estudis Catalans introdueix al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC un seguit de modificacions sobre terminologia de l’àmbit professional de la mediació d’assegurances.

2011

El número corresponent al primer trimestre inclou un redisseny d’el butlletí. També s’introdueix la secció Noves Tecnologies que substitueix la secció Diccionari.

2011

Es porta a terme la campanya de publicitat “Els col·legiats són la garantia”, els objectius principals de la qual és prestigiar el Col·legi i els seus col·legiats, i insistir en els 5 trets diferenciadors de la professionalitat dels col·legiats.

2011

Es modifiquen les bases del Premi Sol. Ara podran optar, també, a aquesta distinció les entitats, organismes o institucions que no siguin del sector assegurador.

2011

No se celebra la Festa Patronal.

2011

El nostre Col·legi realitza un estudi de mercat per conèixer l’opinió de les entitats asseguradores sobre la mediació d’assegurances gironina. El resultat d’aquest estudi conclou que el canal de distribució més potenciat, en un 79%, són els agents i corredors d’assegurances.

2011

El nostre Col·legi edita, en format digital, el llibre d’interès 1991-2011, recopilació d’articles, obra de l’actuari i assessor tècnic del Col·legi, Ricard Llapart, que durant el període 1991-2011 ha publicat el butlletí.

2011

El director general de Seguros y Fondos de Pensiones és entrevistat pel president del nostre Col·legi durant la Setmana Mundial. L’acte institucional canvia, després de gairebé 30 anys, la seva ubicació.

2011

Se celebren els 25 anys de relacions professionals entre el nostre Col·legi i el Sindicat d’Agents de la Catalunya Nord.

2012

Antoni Godoy, elegit president del Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya

2012

Representants gironins participen en el 10è Congrés Estatal de Mediadors d’Assegurances que té lloc a Burgos.

2012

Festa Patronal: àpat de germanor. Es canvia el format de la celebració.

2012

Acte de reconeixement a Alexandre Baldellou Colomer, pels seus 50 anys com a col·legiat

2012

El nostre Col·legi realitza un estudi de mercat sobre la visió de l’activitat professional de la mediació d’assegurances a les comarques gironines. De l’anàlisi d’aquest estudi es destaca que un 96% de la mediació col·legiada creu que l’Administració afavoreix a través de la legislació vigent el canal de la bancassegurança.

2012

El nostre Col·legi edita el llibre Assegurem-nos-en 2002-2012, recopilació de temes de llengua catalana explicats de manera planera i entenedora, que durant el període 2002-2012 ha publicat El Butlletí a la secció que porta el mateix títol. La presentació del llibre va a càrrec d’Yvonne Griley, directora general de Política Lingüística i presidenta del Consorci per a la Normalització Lingüística.

2012

Es presenta el nou web corporatiu col·legial.

2012

El nostre Col·legi s’adhereix a la nota dels Col·legis Oficials i Associacions de Catalunya de suport a la resolució del Parlament de Catalunya de 27/9/12, sobre la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu.
2013

Signatura d’un protocol de col·laboració entre la Fundació Universitat de
Girona, Mapfre i el nostre Col·legi per dur a terme un curs sobre gerència de
Riscos.

2013

Es porta a terme la primera edició del Curs d’especialització La gerència de
riscos a la pime.

2013

Es signa un conveni de col·laboració entre els 4 col·legis de mediadors
d’assegurances de Catalunya que permetrà que qualsevol col·legiat català
gaudeixi dels actes formatius i les instal·lacions dels diferents
col·legis.

2013

Es porta a terme la campanya de publicitat “Els col·legiats són la garantia”, els
objectius principals de la qual són prestigiar els valors del Col·legi i remarcar
la professionalitat del seus col·legiats.

2013

Mor el Sr. Josep M. Domènech, director del Curs Superior d’Assegurances i
del Màster en Assegurances i Gestió d’Empreses.

2013

Per acord unànime de la Comissió Permanent, la sala de formació del nostre
Col·legi passa a denominar-se Aula d’Estudi Josep M. Domènech.

2013

El nostre Col·legi realitza un estudi de mercat per conèixer quina valoració fan
del nostre Col·legi els seus col·legiats. Entre d’altes qüestions interessants,
l’estudi destaca que el 97% dels col·legiats estan satisfets amb la tasca que
desenvolupa el nostre Col·legi.

2013

El nostre Col·legi s’adhereix a la Taula Ciutadana pel Dret a Decidir.

2013

Presentació de l’exposició “1812-2012: dos segles d’assegurances a la premsa
gironina, elaborada pel nostre Col·legi. El col·legiat, Sr. Abraham Simon, és
l’artífex d’aquesta interessant fita.

2013

Actualidad Aseguradora edita el llibre “La Mediación pregunta, el Colegio
responde”, selecció de respostes de l’assessor tècnic del nostre Col·legi,
Sr. Ricard Llapart, a consultes formulades per col·legiats gironins.

2013

La web col·legial rep 30.000 visites anuals.

2014

Antoni Godoy deixa la presidència del Col·legi. És elegit president Jordi Triola

2014

El nostre Col·legi s’adhereix a la Taula Ciutadana pel Dret a Decidir i al Pacte
Nacional pel Dret a Decidir

2014

Inclusió del nostre Col·legi en el Cens d’entitats de foment de la llengua
catalana de la Generalitat de Catalunya

2014

El nostre Col·legi organitza un acte de reconeixement a Antoni Godoy,
president del nostre Col·legi durant el període 2002-2014

2014

Xavier Olcina deixa el consell de redacció d’El Butlletí, després de 25 anys
com a responsable de la secció biblioteca.

2014

El nostre Col·legi crea El blog dels mediadors d’assegurances.

2014

La secció assegurem-nos-en d’El Butlletí arriba a l’apunt número 50.

2014

Es crea el COC 50 (Comissió Organitzadora dels Actes del 50è aniversari del
Col·legi)

2014

Es creen dos capgrossos que reprodueixen els personatges que caracteritzen la mediació d’assegurances col·legiada gironina : Pep,
el pòlissa i Maria Mediadora. Les figures foren apadrinades per l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, i per Mercè Cla, secretària
administrativa del col·legi. Els capgrossos són cedits al grup Fal·lera Girona i a la ciutat de Girona amb la qual cosa s’enriqueix el
patrimoni de la seva imatgeria festiva. El 2 de novembre fan la seva primera sortida al carrer, durant la celebració de les Fires de
Girona.

2014

L’expresident del nostre col·legi, Vicenç Rosich i, a títol pòstum, el que va ser el nostre director de formació, Josep Maria Domènech,
reben la Medalla del Consejo General en reconeixement pel seu treball i dedicació a favor de la mediació.

2014

La web col·legial rep 40.000 visites anuals.

2015

El nostre col·legi celebra el seu 50è aniversari. Durant tot l’any es duen a terme
tot un seguit d’actes –12 en total- pensats sobretot per als col·legiats però
també, seguin la filosofia de la nostra institució, oberts a la ciutadania en
general. Són activitats dotades de contingut i de valors com ara solidaritat,
conscienciació, reconeixement i cultura.

2015

Dins dels actes del 50è aniversari es presenta el “plat de la mediació”, plat creat
per Abraham Simon.

2015

Com una de les realitzacions dins del cinquantenari, el nostre col·legi és present
a la Viquipèdia.

2015

Es presenta la nova imatge corporativa col·legial.

2015

La cloenda dels actes del 50è aniversari consisteix en un concert de
l’Escolania de Montserrat a la Catedral de Girona.

2015

L’expresident del nostre col·legi, Antoni Godoy, rep la Medalla del
Consejo General en reconeixement pel seu treball i dedicació a favor de la
mediació.

2016

Fa 25 anys de la capçalera “El Butlletí” de la nostra revista col·legial.

2016

Es publica la nova directiva de distribució d’assegurances (IDD).

2016

El nostre col·legi participa en el projecte “Jo de gran vull ser com tu”,
desenvolupat per la FOEG amb el suport del Departament d’Ensenyament.

2016

Representants gironins participen en l’11è Congrés Estatal de Mediadors
d’Assegurances que té lloc a Granada.

2016

S’aproven els nous estatuts col·legials adequats als preceptes de la Llei 7/2006
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

2016

Es presenta un espot de televisió creat pel nostre col·legi per potenciar la figura
del mediador d’assegurances.

2017

Jordi Triola forma part de la candidatura guanyadora a les eleccions al Consejo
General i s’integra en la Comisión Permanente d’aquesta institució, essent el
responsable de la comissió d’agents.

2017

El nostre col·legi i l’Ajuntament de Girona signen un conveni de col·laboració
en matèria laboral i formativa.

2017

Es porta a terme la campanya de publicitat “Hi som!”, que té com a base l’espot publicitari ‘adgpr’, a la televisió i xarxes socials.

2017

Democràcia!

2017

Estudi de mercat: el 90% dels enquestats afirmen que estan satisfets amb
l’actual format i contingut dels actes de formació que ofereix el nostre col·legi.

2017

S’estrena el curtmetratge “Hollywood, there we are!” (Una professió de cine),
produït pel nostre col·legi.

2017

David Domènech substitueix Josep Fàbrega en la presidència de la secció
delegada del CECAS a Girona i en la direcció del Curs Superior d’Assegurances.

2018

Nou disseny del web col·legial basat en una imatge més moderna, neta i clara, major facilitat de lectura, adaptació a multiplataformes (pc, tablet, smartphone) i amb una guia professional remodelada.

2018

Josep Antoni Fernández i Fernández, Fer, dibuixant i humorista gràfic, creador dels personatges Pep el Pòlissa, i Maria Mediadora, rep la Creu de Sant Jordi.

2018

Es celebren els 30 anys de la secció “Firma convidada” de la nostra revista
col·legial. Se n’edita un llibre commemoratiu.

2018

El nostre Col·legi rep el Premi Pompeu Fabra en menció especial, com a entitat
que forma part del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana.

2018

Després de 111 articles i 28 anys de col·laboració, Ricard Llapart Martín deixa
d’escriure a la secció “D’interès” de la nostra revista col·legial.

2019

Edició del llibre digital ’10 anys de creativitat nadalenca’ que recull els
dibuixos de les deu primeres edicions del concurs de dibuix infantil de Nadal

2019

Es compleixen 20 anys de les Beques d’estudi Asefa als alumnes del Curs
Superior d’Assegurances

2019

Se celebren els 25 anys de la creació de la figura de l’Entitat col•laboradora

2019

Obres de reforma de l’aula d’estudi amb la incorporació d’un monitor
interactiu

2019

Es porta a terme la campanya de publicitat “Hi som!” a la ràdio, premsa,
busos i xarxes socials. El seu objectiu és fer més visible la nostra imatge i
arribar als consumidors com a garantia de professionalitat, accessibilitat,
resposta a les seves necessitats asseguradores i defensa dels seus legítims
interessos.

2019

S’ajorna la celebració de la 45a Setmana mundial del mediador d’assegurances
arran de la sentència contra els líders socials i polítics de Catalunya.

2019

Creació de la sintonia del Col•legi ”Hi som!” a càrrec del músic i compositor
Jordi Feliu

2019

Amb motiu de la 30a edició del Premi Sol es presenta la nova peça que
identifica el guardó. El disseny és obra del Sr. Jordi Casagran Viñas i la
realització de l’empresa ‘Ferros d’art’ Cadenas, de Girona.

2020
El nostre Col·legi comença la seva participació en el programa d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC) de l’Institut d’Estudis Financers.
2020
S’edita en format digital el llibre ‘d’interès 1991-2018’, obra de Ricard Llapart, assessor tècnic del nostre Col·legi, que recull tots els seus articles publicats a la nostra revista col·legial.
2020
Amb motiu de la pandèmia de la Covid-19 els actes de formació i reciclatge professional es duen a terme en format webinar.
2020
Jordi Triola és reelegit president del nostre Col·legi.
2020
Es crea una nova comissió de treball, la Comissió de RSC.
2020
Comença la 25a edició del Curs Superior d’Assegurances.
2020
Mor José Antonio Fernández Fernández -Fer-, creador dels personatges Pep, el pòlissa i Maria Mediadora.
2020
Es porta a terme, a les xarxes socials, la campanya publicitària ‘No et deixis entabanar. Estem al teu costat. Hi som!’.
2020
Homenatge a Ricard Llapart, amb motiu dels seus 111 articles a la secció ‘d’interès’ d’el butlletí del CMAG i gairebé 30 anys de col·laboració.
2020
La 46a Setmana mundial del mediador d’assegurances se celebra via streaming a través del canal Youtube del Col·legi.
2020
Jaume Casas Soley rep un reconeixement pels seus 50 anys de col·legiació.
2020
Jordi Triola és elegit president del Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya.
2020
Us assegurem els canelons! Gràcies a la iniciativa i mecenatge del nostre Col·legi i amb la col·laboració de Pedres de Girona, Mercat de Salt i TVGirona, es grava un taller de cuina on s’explica com es fan els tradicionals canelons a la catalana, amb la participació d’Abraham Simon i Issac Xunclà.

Notícies COC 50 

Vídeo resum 50è aniversari

Vídeos actes commemoratius:

Roda de premsa (gener) Contacontes (febrer)   Concert benèfic (març)
Taller de cuina (abril) Participació a Girona, Temps
de Flors (maig)
Fem pinya (juny)
Donació de sang (juliol) El Col·legi a la Viquipèdia  (setembre) Reconeixement presidents/nova identitat corporativa (octubre)
Concert de l’Escolania de  Montserrat (novembre) Concurs d’enigmes COC50
(desembre)
Participació a La Marató de TV3 (desembre)