-Serveis-

/-Serveis-
-Serveis-2021-03-08T15:32:46+00:00

Serveis

1. FORMACIÓ I RECICLATGE PROFESSIONAL

Curs Superior d’Assegurances
CURS DE FORMACIÓ EN MATÈRIES FINANCERES I D’ASSEGURANCES PRIVADES – CERTIFICAT GRUP A
(CURS SEMIPRESENCIAL amb suport de plataforma en línia)

Reconegut per la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones i per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.

El Certificat del Curs Formatiu Grup A està reconegut per la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, i així constarà en aquest Certificat.

FINALITAT DEL CURS

El creixent desenvolupament de l’assegurança espanyola, els progressos realitzats en la professionalització dels mediadors, el nivell d’exigència que en aquests camps determina la situació actual del sector assegurador i el repte que suposa la vigent llei de mediació, aconsellen disposar d’un instrument eficaç per tal de potenciar la qualitat professional dels futurs mediadors d’assegurances.

Aquest és l’objecte del Curs Superior d’Assegurances, impartit pel Centre d’Estudis del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros (CECAS), el qual té com a característiques més importants, les següents:

*Amplitud del programa d’estudis
*Format de classes presencials(obligatòries) i tutories (voluntàries)
*Suport de Plataforma en línia
*Exàmens parcials alliberadors de matèria
*Exàmens de recuperació (juliol i setembre)
*Realització d’una tesina
*Obtenció del Certificat del Grup A per poder exercir com a agent d’assegurances vinculat/director tècnic d’agència d’assegurances vinculada o com a corredor d’assegurances/director tècnic de corredoria d’assegurances

Ara es convoca la matrícula per a l’edició d’aquest curs de formació en matèries financeres i d’assegurances privades per a l’expedició del Certificat del Grup A previst a Reial Decret 764/2010, d’11 de juny, del Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Resolució de la DGSFP de 18.2.2011, per accedir a l’exercici de l’activitat d’agent d’assegurances vinculat/director tècnic d’agència d’assegurances vinculada o de corredor d’assegurances/director tècnic de corredoria d’assegurances.

Així doncs, existeix novament la possibilitat de beneficiar-se dels avantatges que proporciona el Curs Superior d’Assegurances, la més important de les quals haurà de ser, sens dubte, la sòlida i àmplia formació en matèria d’assegurances que proporcionarà a aquelles persones que hagin participat amb èxit en aquest curs.

PROGRAMA

Mòdul 0. La figura del mediador d’assegurances. Introducció

Mòdul 1. Teoria general de l’assegurança

 • La Institució Asseguradora
 • El contracte d’assegurança i obligacions de les parts
 • Valoració i sinistre. El pèrit
 • Les provisions tècniques
 • El Consorci de Compensació d’Assegurances
 • La coassegurança i la reassegurança
 •  Anàlisi i gerència de riscos. Introducció
  _

Mòdul 2. Direcció i gestió de l’empresa de mediació

 • Matemàtica financera i estadística
 • Comptabilitat
 • Empresa, màrqueting i planificació estratègica
 • Fiscalitat i empresa
 • Ofimàtica i digitalització de l’empresa
  _

Mòdul 3. Les assegurances de danys

 • Les assegurances de danys. L’assegurança d’incendis
 • L’assegurança de robatori i la de vidres
 • L’assegurança de responsabilitat civil
 • Les assegurances d’enginyeria
 • L’assegurança de pèrdua de beneficis
 • L’assegurança de transports
 • L’assegurança de crèdit i l’assegurança de caució
 • Agroassegurança
 • Les assegurances de defensa jurídica i les d’assistència
 • L’assegurança d’automòbils
 • Les assegurances multirisc i l’assegurança de cinematografia
  _

Mòdul 4. Les assegurances de persones i els productes financers

 • Les assegurances de persones i la Llei de contracte d’assegurança
 • Classificació i modalitats de les assegurances de vida
 • L’assegurança d’accidents personals
 • Les assegurances de salut, de decessos i de dependència
 • Els plans de pensions
 • L’assegurança en una economia de mercat
 • Sistemes i productes financers
 • La fiscalitat de les assegurances i dels productes financers
 • La comercialització dels productes asseguradors i financers
 • Prevenció de blanqueig de capitals
  _

Mòdul 5. Ordenament legislatiu

 • La Unió Europea
 • Dret mercantil
 • La LOSSEAR
 • La Llei de mediació d’assegurances i reassegurances
 • Legislació de protecció del consumidor
  _

INICI
Octubre

FINAL
Juny

LLOC
Aula d’Estudi Josep M. Domènech
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
C/ Bonastruc de Porta, 35, entl. C
17001 Girona

DIES LECTIUS
Dilluns i dimarts (excepcionalment, alguns dimecres)

HORARI
De 16.00 a 20.00 h

HORES LECTIVES
– En presència:
186 hores (Classes)
98 hores (Tutories)
– A distància:
216 hores (Plataforma en línia)

NOMBRE DE PLACES
30 (limitades)

LLOC DE CELEBRACIÓ DELS EXÀMENS
Girona

REQUISITS
*Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent
*Assistència mínima d’un 80% a les classes presencials (parcial i total)
*Completar els qüestionaris de control de la Plataforma en línia
*Redacció d’una tesina

TITULACIÓ
Els alumnes que aprovin el curs obtindran:
*Certificat acreditatiu d’estar en possessió dels coneixements i aptituds necessaris per exercir l’activitat de mediació d’assegurances i de reassegurances privades exigit a les persones a què es refereix l’article 39.1 de la Llei 26/2006, enquadrades al Grup A, a què es refereixen el Reial Decret 764/2010, d’11 de juny, sobre competència professional, i la Resolució de la DGSFP de 18.2.2011 pel que s’estableixen els requisits i principis bàsics dels programes de formació per als mediadors d’assegurances, corredors de reassegurances i altres persones que participin directament en la mediació de les assegurances i reassegurances privades

DRETS DE MATRÍCULA
*Col·legiats: 2.500,00 €
*Treballadors i familiars de
col·legiats: 2.500,00 €
*Entitats col·laboradores: 2.500,00 €
*Altres: 3.000,00 €

El pagament dels drets de matrícula es pot fer ajornat fins al final del primer trimestre del curs.

PERÍODE i LLOC DE MATRICULACIÓ
Setembre
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Telèfon 972 20 86 64
mediadors@mediadorsdassegurances.cat

Notes:
– El nombre mínim d’alumnes perquè el curs es pugui dur a terme és de 15.
– Reconeixement dels coneixements previs (es contempla la possibilitat de validació d’algunes matèries en alguns supòsits concrets).

FINALITAT DELS CURSOS

El creixent desenvolupament de l’assegurança al nostre país, els progressos realitzats en la professionalització dels mediadors d’assegurances, el nivell d’exigència que en aquests camps determina la situació actual del sector assegurador i les vigents Llei de mediació, Resolució de formació de la DGSFP,i Reial Decret sobre competència professional, fan imprescindible poder disposar d’un instrument eficaç per tal de potenciar la qualitat professional de les empreses de mediació en assegurances privades i, alhora, poder complir amb els preceptes normatius quant a la formació contínua.

Per aquest motiu el Col·legi de Girona, com a Secció Delegada del CECAS, ha elaborat un pla el qual posa a l’abast de tots els col·legiats i dels seus treballadors i auxiliars externs la possibilitat d’assistir a les classes que en ell s’imparteixen, escollint el mòdul o mòduls que interessa estudiar.

Aquests cursos monogràfics pretenen oferir una especialització o un mitjà d’aprofundir en qualsevol tema relacionat amb els assegurances, de tal manera que són perfectament adequats per a tots aquells alumnes que hagin cursat totalment o parcialment el Curs Bàsic d’Assegurances.

La metodologia didàctica utilitzada consisteix en començar un tema suposant uns coneixements bàsics, per arribar a un punt superior, capaç d’haver desenvolupat tot allò que més pot interessar en la pràctica diària del tema esmentat. A més a més la documentació de suport que es lliurarà a l’alumne servirà de consulta en tot moment per tot allò que no s’ha retingut prou durant el curs.

Aquests cursos monogràfics van adreçats a:

* Agents d’assegurances i directors tècnics de societats d’agència
* Corredors d’assegurances i directors tècnics de corredories
* Treballadors i auxiliars externs de mediadors d’assegurances
* Alumnes que hagin realitzat totalment o parcialment el Curs Bàsic d’Assegurances

PROGRAMA

1. Teoria general de l’assegurança

2. Direcció i gestió de l’empresa de mediació

3. Les assegurances de danys

4. Les assegurances de persones i els productes financers

5. Ordenament legislatiu

CURSOS MONOGRÀFICS DE RECICLATGE PROFESSIONAL

1. Teoria general de l’assegurança (24 hores)
2. Bases tècniques de l’assegurança. Provisions tècniques. Coassegurança (4 hores)
3. Consorci de Compensació d’Assegurances (4 hores)
4. Càlcul mercantil (10 hores)
5. Càlcul financer (4 hores)
6. Assegurança contra danys / Assegurances contra incendis (18 hores)
7. Dret mercantil (6 hores)
8. Reassegurança (6 hores)
9. Informàtica (4 hores)
10. Assegurança de transports (24 hores)
11. Assegurances de responsabilitat civil (10 hores)
12. Assegurances combinades “Multiriscos” (20 hores)
13. Assegurança contra robatori (6 hores)
14. Comptabilitat (20 hores)
15. Assegurances d’enginyeria (10 hores)
16. Fiscalitat de les operacions financeres i de les assegurances (6 hores)
17. Règim legal de l’empresa asseguradora (6 hores)
18. Assegurança de vida. Plans i fons de pensions (20 hores)
19. Sistemes i productes financers (12 hores)
20. Unió Europea (6 hores)
21. Assegurances de salut (6 hores)
22. Assegurances d’accidents (8 hores)
23. Assegurança d’automòbils (20 hores)
24. Règim legal de la distribució de l’assegurança privada. Mediadors d’assegurances. Col·legis de mediadors (10 hores)
25. Assegurances de crèdit, caució i pèrdua de beneficis / Assegurances agràries (6 hores)

CURS BÀSIC D’ASSEGURANCES

1r i 2n Cicle

(Realitzat durant la vigència de la Llei 9/1992, ara derogada)

ARA, ACTUALITZAT, ES FA PER VIA TELEMÀTICA.

FINALITAT DEL CURS

La Llei 9/1992, de 30 d’abril, de mediació en assegurances privades, considera essencial per al desenvolupament de l’activitat que regula, la formació dels
agents d’assegurances (article 12), dels corredors d’assegurances (exigint el diploma de mediador d’assegurances titulat a aquests i als directors tècnics de les societats de corredoria, i requisits de coneixements i experiència als administradors) i dels treballadors i col·laboradors dels corredors i corredories d’assegurances.

Referent als treballadors i col·laboradors dels corredors i corredories, en particular, la Llei 9/1992 exigeix als corredors i corredories, un programa de formació dels seus treballadors i col·laboradors. Aquesta exigència s’estableix com a requisit per accedir a l’exercici de l’activitat i per conservar l’autorització administrativa.

La formació dels treballadors i col·laboradors de les nostres empreses ens ha de preocupar, no només per aquesta obligació legal, sinó que molt especialment per enlairar i dignificar el nivell de la nostra professió.

En aquest sentit el Col·legi de Girona realitza un Curs Bàsic (1r i 2n cicle) cada any, el qual segueix el programa que la Dirección General de Seguros va reconèixer en data 8-2-95, com a instrument adequat a la formació segons els articles 15.2.d i 15.3.d de la Llei 9/1992.

El Curs Bàsic, vol facilitar la formació contínua als treballadors dels agents i corredors d’assegurances empresaris.

Igualment, pretén ser una iniciació en les tècniques específiques dels rams i en els aspectes comercials i administratius en matèria d’assegurances.

Tot i que el Curs Bàsic d’Assegurances s’adreça principalment als treballadors i col·laboradors dels corredors i corredories, també està pensat per als treballadors i subagents dels agents i societats d’agència d’assegurances.

CURS BÀSIC D’ASSEGURANCES (1r cicle)
( 60 hores lectives)

PART I: Fonaments de l’assegurança (5
temes)
PART II: El sector assegurador (7 temes)
PART III: Assegurancces dirigides a
particulars (2 temes)
PART IV: Assegurances dirigides a
empreses, comerciants i
professionals (3 temes)
PART V: Tècniques de venda i assistència
al client (3 temes)

CURS BÀSIC D’ASSEGURANCES (2n cicle)

MONOGRÀFICS

1. Aspectes comercials de la mediació.
L’assistència al client. (24 hores
lectives)
2. Gestió de la contractació. Tarifació i
cobertures. (28 hores lectives)
3. Control intern administratiu. Ofimàtica.
(20 hores lectives)
4. Tramitació de sinistres. (24 hores
lectives)

LLOC:
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
C/ Bonastruc de Porta, 35, entl. C
17001 Girona
Tel. 972 20 86 64
Fax 972 22 25 29
a/e: mediadors@mediadorsdassegurances.com

DIA LECTIU:
Divendres

HORARI:
De les 5 de la tarda a les 9 del vespre

PLACES D’ASSISTÈNCIA:
Limitades (30 alumnes)

LLOC DE CELEBRACIÓ DELS EXÀMENS:
Girona

CERTIFICATS
Els alumnes que hagin superat un curs, se’ls estendrà el certificat corresponent.

Per rebre aquest certificat caldrà que l’alumne hagi assistit a un mínim del 80% de les classes i hagi superat les proves corresponents.

DIPLOMES
Als alumnes que hagin superat el 1r cicle (Aspectes generals) i el 2n cicle (2 monogràfics), se’ls lliurarà el diploma del Curs Bàsic d’Assegurances.

El “Màster en Assegurances i Gestió d’Empreses” segueix el Programa Master creat pel CECAS.

Aquest Màster s’adreça a les persones en possessió del DMAT, essent el contingut del programa, el següent:

– Mòdul legislatiu (72 hores)
– Mòdul tècnic I (no vida) (150 hores)
– Mòdul tècnic II (vida i productes financers) (92 hores)
– Mòdul màrketing i gestió i direcció d’empreses (144 hores)
– Mòdul de comptabilitat analítica i fiscalitat (88 hores)

Val a dir que es preveu la possibilitat que es puguin desenvolupar mòduls independents, per a aquelles persones que cerquin una especialització i no desitgin desenvolupar tot el pla d’estudis.

El nostre Col·legi ofereix la possibilitat, com a Secció Delegada del CECAS, de dur a terme aquests cursos via telemàtica.

Per als col·legiats, i treballadors i familiars de col·legiats, l’IMPORT DE LA MATRÍCULA d’aquests cursos REP UNA IMPORTANT BONIFICACIÓ SI ES CONTRACTEN A TRAVÉS DEL NOSTRE COL·LEGI. Consulteu-nos per ampliar la informació.

Aquests cursos són vàlids per complir amb els requisits de formació contínua que assenyala la normativa vigent.

CURSOS (títol, hores lectives, matrícula):

ÀREA GENERAL
– Curs formatiu Grup B
(200 hores) 420 €
– Curs formatiu Grup C (50 hores) 150 €
– Curs Introducció a la Teoria de l’Assegurança (10 hores) 75 €
– Curs Teoria General de l’Assegurança (40 hores) 145 €

ÀREA JURÍDICA
– Curs de protecció de dades (30 hores) 145 €
– Curs de formació contínua Grup B Aspectes Fundamentals a l’assessorament del client (60 hores) 195 €
– Curs formació contínua Grup B  Direcció i gestió de vendes (60 hores) 195 €
– Curs formació contínua Grup C  Protecció dels consumidors i usuaris d’assegurances i serveis financers (30 hores) 145 €
– Curs formació contínua Grup C  Aspectes legislatius i pràctics a l’atenció del client (30 hores) 145 €

ÀREA TÈCNICA
– Curs l’assegurança de defensa jurídica (10 hores) 75 €
– Curs pèrdua de beneficis (30 hores) 145 €
– Curs l’assegurança d’automòbil (50 hores) 195 €
– Curs l’assegurança de multirriscs (60 hores) 195 €
– Curs l’assegurança de persones: productes i cobertures (40 hores) 145 €
– Curs l’assegurança de responsabilitat mediambiental (40 hores) 145 €
– Curs assegurança de salut (30 hores) 145 €
– Curs gerència de riscos (40 hores) 145 €
– Curs gestió de la contractació. Tarificació i cobertures (65 hores) 195 €
– Curs gestió de sinistres (50 hores) 195 €
– Curs responsabilitat civil (50 hores) 195 €
– Curs assegurança de transports (60 hores) 195 €
– Curs sinistre RC de l’assegurança d’automòbils (50 hores) 195 €
– Curs tecniques de valoració (30 hores) 145 €
– Curs d’assegurança de danys (60 hores) 195 €

ÀREA DE MÀRQUETING
– Curs atenció al client a la corredoria d’assegurança  (30 hores) 145 €
– Curs Gestió de la qualitat per a l’empresa de mediació (30 hores) 145 €
– Curs la venda de l’assegurança de vida (30 hores) 145 €
– Curs màrqueting per a mediadors  (30 hores)  145 €
– Curs planificació i direcció de vendes (20 hores) 115 €

ÀREA D’ECONOMIA
– Curs blanqueig de capitals a l’assegurança de vida (10 hores) 75 €
– Curs càlcul financer i estadística  (20 hores)  115 €
– Curs comptabilitat bàsica  (20 hores)  115 €
– Curs fiscalitat de l’assegurança de vida (20 hores) 115 €
– Curs mercats financers (30 hores) 145 €
– Curs sistemes de previsió social (20 hores) 115 €

ÀREA HABILTATS
-Curs obertura al canvi: paradigmes  (10 hores) 75 €
– Curs comunicació corporativa  (10 hores)  75 €
– Curs de negociació per a mediadors  (10 hores)  75 €
– Curs de direcció de reunions  (10 hores)  75 €
– Curs direcció per objectius  (10 hores)  75 €
– Curs gestió del canvi  (10 hores)  75 €
– Curs gestió del canvi  (10 hores)  75 €
– Curs intel·ligència emocional  (10 hores)  75 €
– Curs organització de l’oficina de mediació  (10 hores)  75 €
– Curs de planificació i gestió empresarial (10 hores) 75 €
– Curs de relacions públiques (10 hores) 75 €
– Curs Xarxes socials  (10 hores) 75 €
– Curs Treball en equip  (10 hores) 75 €

Podeu consultar www.cibercecas.com per veure les darreres novetats i els índexs de cada un d’aquests cursos.

Amb motiu dels 25 anys de Secció Delegada del CECAS a Girona, el nostre Col·legi sol·licità l’organització del Forum CECAS 2010.

Aquest Fòrum es va dur a terme el 2 de desembre amb un gran èxit tant en els continguts com en la participació.

El programa fou aquest:

IX FORUM CECAS

Caldes de Malavella, 2 de diciembre de 2010
Hotel MELIÀ GOLF VICHY CATALAN
Ctra. N-II, Km 701
17455 Caldes de Malavella (Girona)

“NUEVOS ESCENARIOS DESPUÉS DE LA CRISIS”

PROGRAMA

09,45 h : Presentación de la Jornada

Antoni Godoy, Presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Girona.
José Luis Mañero, Presidente de CECAS.

10,00 h : Ponencia “ÉTICA CRÍTICA PARA UNA ÉPOCA DE CRISIS”

Josep-Maria Terricabras, Catedrático de Filosofía de la Universitat de Girona.

10,45 h: Pausa café

11,15 h : Ponencia “CRISIS, TIEMPO DE OPORTUNIDADES”

Josep Pujolràs, Economista. Bufet Roca Junyent.

12,00 h : Coloquio

Moderador: Jordi Parrilla, Director de CECAS

12,30 h: Ponencia “PENSAR DIFERENTE”

Joan Elias, Profesor de EADA Business School.

14,00 h : Almuerzo

16,00 h: Un caso práctico: LA RECONVERSIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES
Samuel García, Director de Expansión de IA Viajes.

16.30 h.: Mesa Redonda. LAS INICIATIVAS DE LOS MEDIADORES ANTE LA CRISIS

Participantes:

Miguel Ángel Peris, Consejero Delegado de PERIS CORREDURÍA.
Lluís Ferrer, Consejero Delegado de FERRER Y OJEDA.
Iván Novo, Consejero Delegado de TELEPOLIZA.
Eduardo Ortega, Consejero Delegado de Grupo PACC.

Moderador: Pasqual Llongueras, Presidente de ADI.

18,00 h: Clausura

Josep Maria Campabadal, Presidente del Consejo General de los Colegios de
Mediadores de Seguros.

– Conferències i taules rodones (periodicitat mensual)
– Seminaris (periodicitat semestral)
– Jornades tècniques
– Cursos monogràfics complementaris (Informàtica, comptabilitat, etc.)
– Curs a distància de preparació per a les proves d’aptitud per a l’obtenció del Certificat Grup A

2. AFILIACIÓ

DISTRIBUCIÓ DEL CENS COL·LEGIAL (a 31.03.2021)

Exercents: 238
* Agents exclusius: 32
* Agències exclusives: 37 (38 representants societats)
* Agents vinculats: 8
* Agències vinculades: 8
(8 representants societats)
*Corredors: 38
*Corredories: 104 (114 representants societats)
*No exercents: 31

Total col·legiats: 269

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL (a 31.03.2021)
* Agents exclusius/Agències exclusives: 26,02% (70 col·legiats)
* Agents vinculats/Agències Vinculades: 5,95% (16 col·legiats)
* Corredors/Corredories: 56,51% (152 col·legiats)
* No exercents: 11,52% (31 col·legiats)

DISTRIBUCIÓ PER SEXES
* Homes: 192 (71,38%)
* Dones: 77 (28,62%)

DISTRIBUCIÓ PER EDATS
* Entre 18 i 30 anys: 3 (1,11%)
* Entre 31 i 40 anys: 18 (6,69%)
* Entre 41 i 50 anys: 74 (27,51%)
* Entre 51 i 65 anys: 124 (46,10%)
* Més de 65 anys: 50 (18,59%)

3. INTRUSISME I DISCIPLINA. ORDENACIÓ DE MERCAT

Activitat pròpia de la comissió

4. RELACIÓ COL·LEGIAL DE COMARQUES

Activitat pròpia de la comissió

5. SOCIAL I DE RELACIONS PÚBLIQUES

Els mediadors d’assegurances celebren la seva festa patronal el 27 de juny (Mare de Déu del Perpetu Socors).

Llocs on s’ha celebrat l’àpat de germanor de la Festa Patronal:

1974 La Bisbal d’Empordà (primeres dades que es conserven als arxius col·legials)
1975 Santa Coloma de Farners
1976 Vidreres
1977 Figueres
1978 Fornells de la Selva
1979 Olot
1980 S’Agaró
1981 Lloret de Mar
1982 Llagostera
1983 Puigcerdà
1984 Castellar de la Selva
1985 Peralada
1986 Riudellots de la Selva
1987 Hostalric
1988 Ripoll
1989 Roses
1990 Olot
1991 Peralada
1992 Sant Feliu de Guíxols
1993 Girona
1994 L’Escala
1995 Vilabertran-Vilatenim
1996 Banyoles
1997 Pals-Peratallada
1998 Lloret de Mar
1999 Perpinyà (Catalunya del Nord)
2000 Girona
2001 Santa Coloma de Farners
2002 Besalú-OLot
2003 Figueres-Siurana
2004 Monells
2005 Figueres
2006 Les Planes d’Hostoles
2007 L’Estartit – L’Escala
2008 La Creueta – Quart
2009 Llofriu
2010 Figueres
2012 Girona
2013 Cartellà
2014 Sant Martí Vell
2015 Domeny
2016 La Creueta
2017 Estanyol-Bescanó
2018 Brunyola
2019 Púbol
2020 Suspès

OBJECTE
L’objecte de la Setmana Mundial és divulgar davant la societat en general, així com davant les autoritats i les institucions asseguradores, les funcions del mediador d’assegurances, la seva importància social i econòmica i la seva necessitat en el món actual.

OBJECTIU
L’objectiu principal és destacar la professionalitat de l’Agent i del Corredor d’Assegurances, i despertar en el consumidor la necessitat de demanar el seu assessorament en tot el què representa la contractació de qualsevol mena d’assegurança.

HISTÒRIA
La Setmana Mundial va instaurar-se en el V Congreso Panamericano de Productores de Seguros -organitzat per COPAPROSE– celebrat a Madrid el mes de maig de 1974.

En aquest congrés va aprovar-se una moció que establia la creació de la “Setmana Mundial dels Productors d’Assegurances”, que tindria lloc del 22 al 27 d’octubre de cada any, en commemoració de la Primera Reunión Mundial de Productores de Seguros (Buenos Aires, 22 al 27 d’octubre de 1972) i de la Carta de Buenos Aires.

A l’esmentada moció, efectuada pel consell director de COPAPROSE (Confederación Panamericana de Productores de Seguros), va adherir-s’hi el BIPAR (Bureau International des Producteurs d’Assurances et de Réassurances), per acord del seu comitè de direcció, amb la qual cosa la celebració d’aquesta Setmana va adquirir caràcter mundial.

EDICIONS
La primera edició de la Setmana Mundial va tenir lloc l’any 1975.

COL·LEGI DE GIRONA
El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona celebra cada any la Setmana Mundial. En el decurs de la celebració hi organitza actes lectius i institucionals, així com durant tota la setmana hi ha una àmplia difusió als mitjans de comunicació destinada a donar a conèixer la tasca, personalitat i professionalitat del mediador d’assegurances col·legiat.

PONENTS QUE HAN INTERVINGUT EN L’ACTE INSTITUCIONAL DE LA SETMANA MUNDIAL

13a Setmana Mundial (1987)
Sr. Enric Matarrodona Puigdemont
Director del diari “Punt Diari”
“Els mitjans d’informació i les assegurances”

14a Setmana Mundial (1988)
Dr.Enric Mirambell i Belloc
Cronista oficial de la ciutat de Girona
“La Girona dels nostres avis: configuració urbana i vidal social”

15a Setmana Mundial (1989)
Sr. Frederic Rahola i d’Espona
Síndic de Greuges de Catalunya
“La institució del Síndic de Greuges i experiències sobre problemes d’assegurances”

16a Setmana Mundial (1990)
Sr. Esteve Camarasa i Rovira
President del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros Titulados de España
“L’ètica professional de present i de futur del mediador d’assegurances”

17a Setmana Mundial (1991)
Sr. José Manuel Piniés Ametlló
President Honorari del CECAS
“La professionalització dels agents i corredors d’assegurances enfront al repte de la conjuntura actual”

18a Setmana Mundial (1992)
Mossèn Modest Prats
Professor de la Universitat de Girona
“Moments crucials de la història de la llengua catalana”

19a Setmana Mundial (1993)
Sr. Alfred Rodríguez Picó
Home del temps de TV3, Catalunya Ràdio i La Vanguardia
“Meteorologia a l’abast de tothom”

20a Setmana Mundial (1994)
Sr. Josep Lluís Pedragosa i Raduà
Director de l’Institut Català de Seguretat Viària del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
“La problemàtica dels joves els caps de setmana”

21a Setmana Mundial (1995)
Sr. Avel·lí Artís-Gener “Tisner”
Novel·lista i assagista
“La disciplina en la creació literària”

22a Setmana Mundial (1996)
Sr. Josep Antoni Fernández “FER”
Director i dibuixant de la revista “El Jueves”, dibuixant del diari Avui i la revista Tribuna
“L’humor com a teràpia”

23a Setmana Mundial (1997)
Sr. Ramon Sala i Canadell
Membre del Patronat de la Fundació Josep Pla de Palafrugell
“Convivències amb Josep Pla”

24a Setmana Mundial (1998)
Sra. Isabel-Clara Simó
Escriptora
“Els plaers prohibits”

25a Setmana Mundial (1999)
Sr. Jaume Mateu “Tortell Poltrona”
President de l’ONG “Pallassos Sense Fronteres”
“El perquè de Pallassos Sense Fronteres”

26a Setmana Mundial (2000)
Sr. Vicent Sanchis
Director del diari “Avui”
“Pressions i tensions a la premsa de Catalunya avui”

27a Setmana Mundial (2001)
Sr. Jordi Sargatal i Vicens
Director de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya
“Compra, gestió i conservació del territori: l’exemple de la Fundació Territori i Paisatge”

28a Setmana Mundial (2002)
Sr. Salah Jamal
Metge, historiador, escriptor, gastrònom i professor a la Universitat de Vic
“Situació actual del conflicte Palestina – Israel”

29a Setmana Mundial (2003)
Sr. Josep Maria Bachs
Periodista, director i presentador de programes de televisió
“Entreteniment a la televió. Tot s’hi val?”

30a Setmana Mundial (2004)
Sra. Montse Aguer Teixidor
Directora del Centre d’Estudis Dalinians de la Fundació Gala-Salvador Dalí i Comissària de l’Any Dalí 2004
“Dalí cent anys després”

31a Setmana Mundial (2005)
Rvdm. Dom Josep Maria Soler
Abat de Montserrat
“La recerca de la seguretat: quimera o valor?”

32a Setmana Mundial (2006)
Sr. Jordi Porta
President d’Òmnium Cultural
“Reptes actuals de la llengua i cultura catalanes”

33a Setmana Mundial (2007)
Sr. Agustí Colomines
President d’UNESCOCAT – Centre Unesco de Catalunya
“A propòsit de la memòria històrica, unes reflexions”

34a Setmana Munidal (2008)
Sr. Pere Navarro Olivella
Director general de la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior
“La seguretat viària a Espanya, un exemple de política pública”

35a Setmana Mundial (2009)
Sr. Joan Roca i Fontané
Cuiner d’El Celler de Can Roca
“La cuina d’El Celler de Can Roca, tres caps i un barret”

36a Setmana Mundial (2010)
Sr. Carles Coll Costa
Director de l’Orquestra Filharmònica de Catalunya
“La bona música: assegurança de qualitat”

37a Setmana Mundial (2011)
Sr. Salvador Servià
Director del Circuit de Catalunya
“Conduir la vida”

38a Setmana Mundial (2012)
Sr. Màrius Serra
Escriptor
“Seguritats i inseguritats de la llengua catalana”

39a Setmana Mundial (2013)
Sr. Joan B. Culla i Clarà
Professor d’història contemporània a la UAB i analista polític
“La relació Catalunya-Espanya:
com hem arribat fins aquí?”

40a Setmana Mundial (2014)
Sr. Xavier Graset Fontané
Periodista i home de ràdio
“Com mantenir el bon humor”

41a Setmana Mundial (2015)
NINA
Actriu, cantant, logopeda i PMA Certified Teacher
“Amb veu pròpia”

42a Setmana Mundial (2016)
Sra. Empar Moliner
Escriptora i periodista
“Assegureu-me!”

43a Setmana Mundial (2017)
Sr. Jordi Bosch i Molinet
Periodista i president de Endernal Shine Iberia
“Moure els fils darrere la pantalla”

44a Setmana Mundial (2018)
Sr. Ramon Besa i Camprubí
Periodista, professor de periodisme i redactor en cap del diari ‘El País’
“El futbol s’allunya del camp i s’apropa a la televisió”

45a Setmana Mundial (2019)
Sr. Santi Carulla
Cantant de Los Mustang
“La banda sonora de tota una vida”

46a Setmana Mundial (2020)
Sra. Carme Ruscalleda
Cuinera
“Producte, tradició i creativitat”

Els actes de la 47a Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances tindran lloc el dimarts 19 (acte tècnic) i el dijous 21 (acte institucional) d’octubre de 2021.

Premi Sol   

A la reunió de la Comissió Permanent del nostre Col·legi, que va tenir lloc el 20 de març de 1990, s’hi va prendre l’acord d’instaurar el PREMI “SOL”, que concedirà el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona, cada any, a l’entitat asseguradora que s’hagi destacat per la seva tasca en l’enfortiment i defensa de la figura del mediador col·legiat i en les seves relacions amb el nostre Col·legi.

A les reunions de la Comissió permanent del nostre Col·legi, dutes a terme el 27 de gener de 2004 i el 5 de juliol de 2011, així com a la reunió de la Junta de Govern duta a terme el 25 de febrer de 2021, s’hi va prendre l’acord de modificar les bases del PREMI SOL, instaurat pel nostre Col·legi el 20 de març de 1990.

Hi reproduïm les BASES que regeixen aquest premi, per tal que en tingueu coneixement.

El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona, a proposta de la comissió de relacions públiques, crea el PREMI SOL, amb caràcter anual, amb la finalitat de distingir aquella entitat, organisme o institució d’àmbit nacional o internacional que s’hagi destacat en la tasca de l’enfortiment i defensa de la figura del mediador col·legiat i en les seves relacions amb el nostre Col·legi, per les seves actuacions a favor del sector assegurador o pel seu compromís amb la societat.

BASES

PRIMERA
Podran optar al premi totes aquelles entitats, organismes o institucions d’àmbit nacional o internacional.

SEGONA
El premi, que podrà declarar-se desert, serà atorgat a una sola entitat, organisme o institució per bé que seran nomenats diversos finalistes d’on hi sortirà el guanyador.

TERCERA
El nom dels finalistes serà publicat en el butlletí informatiu col·legial corresponent al segon trimestre de l’any.

QUARTA
El premi serà lliurat en el decurs de la celebració de la Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances, de cada any.

CINQUENA
El jurat d’aquest premi estarà format pel president, els vicepresidents, els membres de la comissió de relacions públiques i el gerent del Col·legi, el qual hi actuarà com a secretari. El veredicte del jurat es produirà 15 dies abans de la data del lliurament del premi i es donarà a conèixer el mateix dia del lliurament.

ENTITATS GUANYADORES DEL PREMI SOL

PREMI SOL 1990 CRESA / Grup Allianz RAS
PREMI SOL 1991 CAP-ARAG
PREMI SOL 1992 CHASYR
PREMI SOL 1993 LA SUIZA
PREMI SOL 1994 WINTERTHUR
PREMI SOL 1995 FIATC
PREMI SOL 1996 GENERALI
PREMI SOL 1997 PLUS ULTRA
PREMI SOL 1998 VITALICIO
PREMI SOL 1999 SABADELL GRUP ASSEGURADOR
PREMI SOL 2000 Declarat desert
PREMI SOL 2001 SABADELL GRUP ASSEGURADOR
PREMI SOL 2002 SWISS LIFE
PREMI SOL 2003 FIATC
PREMI SOL 2004 AGRUPACIÓN DEL CONVENIO R.C. CORREDORES A.I.E.
PREMI SOL 2005 CENTRO DE ESTUDIOS DEL CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS
PREMI SOL 2006 CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
PREMI SOL 2007 DKV
PREMI SOL 2008 REALE
PREMI SOL 2009 ASEFA
PREMI SOL 2010 MÚTUA DE PROPIETARIS
PREMI SOL 2011 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
PREMI SOL 2012 LIBERTY SEGUROS
PREMI SOL 2013 AVIVA
PREMI SOL 2014 MAPFRE
PREMI SOL 2015 CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS DE MEDIADORES DE SEGUROS
PREMI SOL 2016 ACTUALIDAD ASEGURADORA
PREMI SOL 2017 ENTITATS COL·LABORADORES 2017
PREMI SOL 2018 DKV
PREMI SOL 2019 AXA
PREMI SOL 2020 ZURICH SEGUROS

Premi Sol 2021

Els finalistes de la 32a edició del Premi Sol es publicaran al número corresponent al segon trimestre de la nostra revista col·legial ‘El Butlletí del CMAG’.

BASES CONCURS DE DIBUIX

Amb motiu de les festes nadalenques es convoca el concurs de dibuix infantil

“Concurs de Dibuix de Nadal 2021″

Tema
El tema és“Nadal i Reis”més els símbols .

Els dibuixos hauran de reflectir aquests dos conceptes, unint els símbols que identifiquen els col·legiats catalans amb les tradicions nadalenques arrelades a casa nostra.

Participants

El concurs s’adreça als nens de fins a 12 anys que siguin fills, nebots o néts del col·lectiu de col·legiats del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona i de treballadors i col·laboradors de col·legiats.

Categories

El concurs es divideix en tres categories:

            Categoria A. Nens i nenes de fins a 5 anys

            Categoria B. Nens i nenes de 6 a 8 anys

            Categoria C. Nens i nenes de 9 a 12 anys

Només es podrà presentar un dibuix per participant.

Presentació i termini de lliurament

Els dibuixos s’hauran de presentar al Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona, carrer Bonastruc de Porta, 35, entl. C, 17001 Girona, abans del 15 de desembre de 2021.

Els treballs seran presentats en format DIN A4, preferiblement sobre cartolina, i es farà servir qualsevol tècnica de dibuix. El nombre de colors és lliure. Cal tenir en compte que la cartolina del fons serà blanca. És aconsellable, per raons d’edició, que els contorns siguin en color negre.

Al revers del dibuix s’escriurà amb lletra ben clara les dades següents:

            Nom i cognoms del nen

            Edat

            Adreça

            Telèfon de contacte

            Col·legiat amb qui té vincle familiar/laboral

Els treballs també es podran presentar en format jpg o gif, en baixa resolució, a l’adreça de correu electrònic mediadors@mediadorsdassegurances.cat.

Premis

Es lliuraran tres premis, un per a cada categoria.

A més tots els participants rebran un regal per la seva participació.

Els dibuixos guanyadors seran triats per confeccionar la felicitació de Nadal que el Col·legi enviarà als seus col·legiats.

Els participants que ho desitgin podran reclamar la devolució dels seus dibuixos un cop acabat el concurs, fins al 26 de febrer de 2021.

Els premis es lliuraran a la seu del Col·legi en data a determinar.

Exposició

Tots els dibuixos seran exposats a la seu del Col·legi, del 21 de desembre de 2021 fins al 10 de gener de 2022.

Jurat

El jurat del concurs estarà format pels integrants de la Comissió Permanent del Col·legi.

El jurat valorarà l’originalitat del dibuix i la seva relació amb el tema del concurs.

El jurat farà pública la seva decisió el 18 de desembre de 2021, mitjançant una comunicació via correu electrònic a tots els col·legiats.

Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

El Col·legi no se’n fa responsable de la pèrdua o malmesa que els dibuixos presentats puguin patir durant el temps que duri el concurs.

Girona, octubre de 2021.

GUANYADORS

2009
Categoria A: Quim Rigau Clavaguera
Categoria B: Dídac Lloret Domènech
Categoria C: Martí Riera Herrera

2010
Categoria A: Biel Borra Font
Categoria B: Pol Serra Mas
Categoria C: Isaac Simon Guitart

2011
Categoria A: Genís Lloret Domènech
Categoria B: Alba Domènech Oromí
Categoria C: Laia Vilavella Ribau

2012
Categoria A: Jan Nogué Mallol
Categoria B: Martí Juncà Salas
Categoria C: Berta Borra Font

2013
Categoria A: Jan Nogué Mallol
Categoria B: Ernest Domènech Oromí
Categoria C: Afra Simon Guitart

2014
Categoria A: Andreu Roig Dueñas
Categoria B: Jùlia Sanchez Jiménez
Categoria C: Alba Vidal Asencio

2015
Categoria A: Abril Salas Silva
Categoria B: Xènia Vidal Asencio
Categoria C: Oriol Roig Dueñas

2016
Categoria A: Jan Sánchez Muñoz
Categoria B: Olga Marquès Aymerich
Categoria C: Berta Ayats Burgas

2017
Categoria A: Sara Coderch Vicente
Categoria B: Laura Capdevila Asencio
Categoria C: Carla Domènech Oromí

2018
Categoria A: Clàudia Ciurana Pérez
Categoria B: Alba Adroher Moriscot
Categoria C: Xènia Vidal Asencio

2019
Categoria A: Clàudia Campmany Coll
Categoria B: Èric Alguacil Cañigueral
Categoria C: Marina Camps Nonell

2020
Categoria A: Jaume Capdevila Asencio
Categoria B: Dani Martinez Deulofeu
Categoria C: Aina Gutíerrez Paez

6. PUBLICACIONS

– El Butlletí del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona (revista/trimestral)

El primer butlletí es va publicar el mes de juny de 1974 amb el nom de “Colegio Sindical”.

El motiu del naixement del butlletí no era altre que el d’omplir el buit existent, de comunicar de forma planera i entenedora tot allò que pogués interessar, referit a la nostra vida professional i col·legial , i alhora crear un vincle de comunicació entre els col·legiats i permetre compartir suggerències i inquietuds.

Aquest primet butlletí es va publicar en cinc folis multicopiats i amb les cobertes de dos colors molt vistosos, verd i taronja.

Aquest butlletí fou el primer de caràcter provincial publicat arreu de l’Estat espanyol, però no va tenir continuïtat i va quedar aturat en aquest “Número 1”.

La represa de la publicació no va esdevenir fins al mes de març de 1980, amb el nom de “El Col·legi informa…”.

Des d’aquesta data -tret d’un parèntesi de dos anys (1982-1983)- s’ha anat publicant ininterrompudament.

L’any 1990 i successius, la revista va canviar de nom i va passar a dir-se “el butlletí del Col·legi d’Agents d’Assegurances de Girona / d’Agents i Corredors d’Assegurances de Girona /de Mediadors d’Assegurances Titulats de Girona”, segons la denominació del Col·legi d’acord amb la normativa existent.

Finalment, l’any 2006, en virtut de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades,
la revista es denomina el butlletí del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona.

El butlletí del CMAG arriba a tot el cens col·legial, col·legis de mediadors, col·legis professionals, entitats asseguradores, organismes del sector assegurador, administracions, associacions professionals i empresarials, associacions de consumidors i persones vinculades amb el nostre col·legi (ponents, col·laboradors, etc.).

Actualment, les diferents seccions d’el butlletí del CMAG, són:

– Plana dos
– Editorial
– Informació col·legial
– Firma convidada
– Activitats de formació
– Noves Tecnologies(*)
– Quin sector! by Junkye(**)
– Biblioteca
– D’interès
– Diversos
– Assegurem-nos-en

(*)Des del primer trimestre de 1991 fins al quart trimestre de 2010 la secció era el “Diccionari” i consistia en la reproducció del primer diccionari de terminologia asseguradora editat en català (Diccionari d’Assegurances). El seu autor fou Osvald Cardona (A.C.S.) i l’edició tingué lloc l’any 1987.

Val a dir que en l’apartat “enllaços” d’aquest web hi podreu trobar altres opcions de diccionaris amb una terminologia actualitzada.

(**)Des del L’any 1997, de la mà del dibuixant Josep Antoni Fernández Fernández -Fer-, es va crear Pep, el pòlissa, i cada trimestre va aparèixer una tira còmica d’aquest mediador d’assegurances col·legiat en la secció “Pep, el pòlissa”del nostre butlletí. L’any 2008 s’incorporà a les pàgines de la nostra revista la col·legiada Maria Mediadora, essent el nom de la secció “Pep, el pòlissa /  Maria Mediadora”. Les històries d’aquests dos entranyables personatges es publicaren fins al 2020, any en què ens va deixar Josep Antoni Fernández (A.C.S.)

Han estat “firma convidada” del nostre butlletí:

1988

Antoni Güell i Bosch
Enginyer cap de la Brigada de Girona de la Direcció general de Prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de la Generalitat de Catalunya

Enric Matarrodona i Puigdemont
Director de Punt Diari
“Assegurances i mitjans de comunicació”

Pedro Aldámiz Echevarria
Director tècnic del Teatre Museu Dalí
“La seguretat i l’assegurança en l’objecte d’art”

Eduard Puig i Vayreda
Director general de l’INCAVI
“El vi i la carretera”

1989

Jordi Isern i Vilaboy
Professor d’investigació del CSIC
“Ens pot caure el cel pel cap?”

Xavier Soy i Soler
Delegat territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona
“Confiança en les assegurances”

Joaquim Nadal i Farreras
Alcalde de Girona
“Girona: ciutat de serveis”

Josep Millàs i Estany
President d’Òmnium Cultural
“La normalització de la llengua catalana és tasca de tots”

1990

Jaume Camprodon i Rovira
Bisbe de Girona

Esteve Camarasa i Rovira
President del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros Titulados de España

Jaume Torrent i Genís
Cap del Servei territorial de Girona del Departament General d’Urbanisme

Jordi Piqué i Abadias
Director del 2n Congrés d’Agents i Corredors d’Assegurances de Catalunya

1991

Joan Burch i Ribugent
Vocal de la comissió permanent del CMAT de Girona

Inés Padrosa i Gorgot
Bibliotecària
“El patrimoni artístico-cultural del Castell de Peralada”

Antoni Hostench i Figueras
President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona
“L’impacte econòmic dels Jocs Olímpics a Banyoles”

Jordi Bosch i Lleó “Barraca”
Cap de l’Expedició de les Comarques de Girona al Makalu

1992

José Luis Morillo
Director de la revista “Mercado Previsor”
“Mitjancer, professió perdurable”

Xavier Olcina i Servole
President de la Secció delegada del CECAS -Girona i director del Curs Superior d’Assegurances
“Què som o què volem ser?”

Joan Solana i Figueras
Alcalde de Banyoles
“Ciutats petites: llums i ombres”

Salvador Servià i Costa
Pilot de ral·lis i raids
“Estimar el París-Dakar”

1993

Josep Roca i Fontané
Maître Sommelier del restaurant El Celler de Can Roca

Josep Valls i Grau
Administrador hoteler
“Josep Pla, un pre-socràtic de l’empordanet”

Alexandre Caldas i Martínez
President de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de les comarques gironines
“Afecció al tren”

Carles Gasòliba i Böhm
Secretari general del Patronat Català Pro Europa
“El mercat interior de les assegurances”

1994

Francesc Ferrer i Gironès
President de la Societat Cooperativa Delta
“L’Empordà, focus de cooperativisme”

Josep Maria Salvatella i Suñer
Diputat al Parlament de Catalunya
“Societats de Socors Mutus a l’Alt Empordà: un exemple dels nostres avis”

Louis Bourrier
President regional dels Sindicats d’Agents Generals d’Assegurances del Llenguadoc – Rosselló
“Un assegurador, jutge i president del Tribunal de Comerç de Perpinyà i dels Pirineus Orientals”

Josep Antoni Fernández “FER”
Dibuixant d’El Jueves i de l’Avui

1995

Manuel Maestro
President d’INESE
“Assegurada d’incendis”

Deli Saavedra
Biòleg i president de la Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN)
“Com fer l’oficina més verda”

Pere Macias i Arau
President de la Diputació de Girona
“Diputació de Girona: 150 anys de servei i perspectives de futur”

Joan Roca i Fontané
Cuiner del restaurant El Celler de Can Roca
“La nova cuina catalana”

1996

Joan Antoni Poch -JAP-
Dibuixant
“Exercicis espirituals”

Guillem Terribas i Roca
Llibreter
“La cultura de l’oci”

Josep Argelaguet i Abadal
President de la FOEG
“El reptes del futur”

Trifon Poch
Entrenador del CB Girona – Valvi
“Jugar a cop segur”

1997

Josep Maria Figueras i Sugrañes
President del GEiEG
“La formació social a través de l’esport”

Josep Maria Llauger
Poeta i Filòsof
“L’actitud mental positiva o el secret de la prosperitat”

Joan Badia-Homs
Historiador. Membre del Patronat de la Fundació Josep Pla de Palafrugell
“Josep Pla i la història”

Josep Maria Joan Rosa
Director del Museu del Joguet de Catalunya / Figueres
“Jugar amb l’arquitectura”

1998

Marquès Tallers Gràfics
“Arts gràfiques i medi ambient”

Ignacio Maestro Casado
Cap del departament comercial de Barcelona d’INESE. Coordinador de redactors de l’IAC
“Des del Passeig de Gràcia de Barcelona”

Josep Parnau i Bosch
President del Foment de la Sardana de Banyoles

Ramon Foradada i Cortacans
President del Patronat de Turisme Costa Brava Girona
“El Patronat de Turisme Costa Brava Girona: el punt de trobada”

1999

Jordi Pons i Busquet
Director del Museu del Cinema – Col·lecció Tomàs Mallol
“Museu del cinema. Col·lecció Tomàs Mallol (Girona)”

Joan Romeu i Valverde
Gerent de Ports de la Generalitat de Catalunya
“Ports de la Generalitat, un ens de gestió portuària integrat al territori”

David Meca
Campió del món de Natació de Llarga Distància
“L’afirmació de la innocència”

Baltasar
Rei de l’Orient
“Venint d’on venim”

2000

Arnald Plujà i Canals
Mestre. Estudiós del Cap de Creus
“El parc natural del Cap de Creus”

Josep Masdeu i Ballart
Actuari d’assegurances. Director de formació de FIATC
“Projecte biosfera: Reserva natural de Montblanc”

Dani Cañigueral Viñals
President de l’associació “Amics dels Gegants de Sarrià de Ter”
“Gegants, una tradició recuperada”

Pep Montenegro Famada
Vicepresident 3r d'”Els Marrecs de Salt”
“Castells, en terres de poca tradició”

2001

Xavier Pérez Negre
Director del Centre de Formació Ocupacional a l’Alt Empordà. Gerent de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà – Costa Brava
“L’hostaleria a les comarques gironines”

Josep Enric Martí i Arbós / Lluís Musté i Grau
President de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya (DDC) / President de l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya
“L’origen dels diables, el bestiari festiu i popular de Catalunya”

Josep Badia i Sànchez
Director general de Política Financera
“Mediadors d’assegurances: situació actual i propostes de futur”

Encarna Pruneda / Rosa Marcè
Relacions públiques. Directores de Marcè – Pruneda Centre de Formació i Serveis
“Les relacions públiques”

2002

Martí Sabrià i Deulofeu
Director-gerent de la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre
“Per un model turístic definit”

Jordi Grau i Ramió
Director d’El 9 Esportiu de Catalunya
“Esports, i en català”

Josep Maria Campabadal i Castellví
President del CECAS

Jaume Godoy i Rotllens
Germà de La Salle – Figueres
“Assegurances a fons”

2003

Salomó Marquès i Sureda
Catedràtic de Pedagogia de la Universitat de Girona
“Una gran i greu pèrdua”

Xavier Olcina i Servole
President de la comissió d’Off Road de la Reial Federació Espanyola d’Automobilisme
“L’off road (l’autocross)”

Àngel Madrià i Roura
Dissenyador gràfic i professor de Disseny Periodístic de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
“El disseny: un mitjà o una finalitat”

Jesús Téllez Sánchez
Àrbitre de futbol de 1ª divisió
“Per entendre millor els àrbitres de futbol”

2004

Pere Cornellà Valls
Propietari de Cafès Cornellà
“Cafè i qualitat”

Anton Raventós Espona
President de la Fundació OSCOBE
“Fundació Oscobe”

Elisa Poch Gómez
Directora del 8ª Congreso Nacional de Agentes y Corredores de Seguros
“El 8è Congrés”

Mariàngels Prim i Gutiérrez
Cristina Mundet i Benito
Fer-Vet, SC
“Ramaderia i medi ambient”

2005

Josep Fàbrega Costa
Vicepresident de l’associació XANGARA
“Som solidaris?”

Monse Pla
Pintora i Directora general de la Fundació TERRA I ARBRES
“Els arbres, anfitrions i amics”

Joan Sancho Albar
Excol·legiat núm. 3529
“Memòries i records de la meva activitat asseguradora com a mediador d’assegurances”

Jordi Roca Fontané
Pastisser d’El Celler de Can Roca
“Postres i postrers”

2006

Pere Gratacòs i Boix
Seleccionador Nacional Català de Futbol
“Les nostres seleccions”

Jenar Fèlix
Director de Brau Edicions
“De llibres i editors”

David Ventura i Neus Hosta
Taller Ventura & Hosta des de 1982
“Taller de gegants”

Josep Pujolràs i Nonell
Economista. Soci Bufet Roca Junyent
“Concurs de creditors: problema o solució”

2007

Elisa Urbasos Tapia
Periodista
“Prestigi, marca i reputació de la mediació d’assegurances”

Juan Antonio Marín Domenech
President de la Federació Mediterrània de Corredors d’Assegurances (FMBA)
“La Federació Mediterrània de Corredors d’Assegurances”

Pere Domènech i Feixas
Rector de la parròquia de Sant Feliu, de Girona
“Sant Feliu, de Girona. Una realitat referent, com a parròquia i per la història, per la cultura i pel turisme”

Molt Hble. Sr. José Montilla Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya
“Article del Molt Hble. President de la Generalitat de Catalunya per a l’edició núm. 100 del butlletí del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona”

2008

Maria Rosa Agustí Rigall
Presidenta de l’Associació Gironina d’Empresàries – AGE
“La realitat de la dona en el segle XXI”

Jordi Font Agulló
Historiador i Director tècnic del Museu Memorial de l’Exili
“El passat recent i els fonaments democràtics del present”

Equip de “Voluntariat per la llengua” del CNL de Girona
“Voluntariat per la llengua”: un programa de foment de l’ús social de la llengua catalana i d’acollida de nouvinguts”

Jordi Triola Guillem
President de la Fundació Privada Catalana Girona FC
“Una eina per a la formació (La Fundació com a vehicle de formació)”

2009

Narcís Illa i Alsina
Portaveu de les Comunitats de Regants del Baix Ter
“El Ter, un tema pendent”

Javier de Oña
Sotsdirector de la Fundació Integralia
“Un projecte, una realitat”

Ramon Barnusell
Director de la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona
“L’Auditori de Girona, una oportunitat per a la ciutat”

Jordi Comas
President de la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)
“La força empresarial gironina, clau per superar la crisi”

2010

Josep Maria Fonalleras
Escriptor
“Tradició i posteritat”

Miquel Ruiz
President de Fotògrafs per la Pau
“Nous temps, noves estratègies: El repte de les petites ONG de sobreviure a la crisi”

Cori Casanova
Metgessa foniatra
“La veu, el primer missatge”

Domènec Espadalé i Vergés
President de la Cambra de Comerç de Girona
“La Cambra, 100 anys al costat de les empreses”

2011

Sotsinspector Jaume Franco Alonso
Cap de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona – Mossos d’Esquadra
“(…) La mobilitat rsponsable i segura és imprescindible per garantir l’exercici d ela llibertat dels ciutadans. (III Congrés internacional de Polítiques europees. Barcelona 2004)”

Aurora Martín
Directora del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona
“GIRONA, TERRA DE PAS, TESTIMONI DE CULTURES. De la Pehistòria a la fundació Gerunda”

Marc Milian
Director de Marketing d’a.d. Tramontana
“a.d. Tramontana, artesania i tecnologia”

Cristóbal Colón
Fundador i President de La Fageda
”Què tenen en comú bogeria i empresa?”

2012

Xavier Nicolazzi i Angelats
President de l’Associació d’Hostaleria de Girona i Radial
“Girona, un destí turístic”

Jaume Vicens i Teixidor
Enginyer Industrial. Director Tècnic d’Apergas
“El biogàs: energia renovable i pol d’oportunitats”

Nathalie Gallisssot
Directora del Museu de Ceret
“Ceret, referent de l’art modern”

Maria Mercè Cuartiella
Escriptora
“L’ofici d’escriptor”

2013

Dolors Salas
Presidenta – Club Bàsquet Tarragona
“Club Bàsquet Tarragona, un sentiment”

Jordi Parrilla
Director del CECAS
“Josep M. Domènech”

Ramon Corominas
President del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliaria de Girona
“Marcar el Camí: responsabilitat dels Col·legis professionals”

Gemma Triola
Doctora per la Universitat de Barcelona
“La crisi, una oportunitat perduda per a la ciència?”

2014

Anna Solés i Franch
Gerent del Consorci Sant Gregori
“El Consorci Sant Gregori”

Sergi Bonet Marull
Rector de la Universitat de Girona
“La Universitat de Girona i la focalització”

Joan Xifra Garcia
N&X Advocats
“Estan ben assegurats, els nostres clients?”

Quim Marcé i Llovera
Teatre de Bescanó
“Dos anys amb un IVA cultural que ofega”

2015

Montserrat Galí Verdaguer
Secretària de l’Associació
Amics de les Flors de Girona
“Petit resum d’una il·lusió”

Guillermo Piernavieja
Director de Grupo Aseguranza
“El delicat plaer d’innovar i comunicar”

Joan Profitós Tuset
Cap de Centre
Banc de Sang i Teixits – Girona
“La sang i la seva donació”

Marcel Gorgori
Periodista i escriptor
“Gratitud, esperança i voluntat”

2016

Pasqual Llongueras
President d’EASY TECH GLOBAL
“A la Gran Enciclopèdia catalana no hi surten, algú sap per què?”

Francesc Satorra
Pèrit d’assegurances i empleat del Futbol Club Barcelona
“Un pèrit d’assegurances a Can Barça”

Carme Clusellas
Directora del Museu d’Art de Girona
“Museu d’Art de Girona, un museu per descobrir”

Ester Fàbrega
Ricard Planiol
Club Patinatge Artístic Olot
“El patinatge artístic és un esport minoritari”

2017

Sigfrid Galbany
Compositor. Autor de la sardana A la Verge dels Socors
“Sigfrid Galbany, una vida dedicada a les sardanes”

Elena Jiménez de Andrade Astorqui
Presidenta del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros
“Comença la nova etapa del Consejo General”

Josep Pujades i  Maspons
President del Club BM Granollers
“Fem escola!”

Francesc Sànchez Carcassés
Periodista
“Josep Bastons, el gran compositor d’havaneres ha complert 90 anys”

2018

Genís Matabosch
President de Circus Arts Foundation
“Circus Arts Foundation. Què és?”

Eduard Batlle i Rispau
Soci director de La Factoria, agència de comunicació digital i audiovisual
“Que les dades ens protegeixin”

Jaume Serra i Sílvia Vilà
Masia Serra
“L’essència del món del vi a Masia Serra”

Marta Roura Cervià
Directora del Centre Cívic Santa Eugènia “Can Ninetes”
“El poder de la ciutadania per generar comunitat”

2019

Vicenç Rosich i Gonzalvo
President del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona (1989-2002)
“Un col·laborador excepcional”

Hamadi Ba
Membre fundadors de l’associació Jokkere Endam
“Mutilaciógeitalfemenina(MGF)”

Jordi Romo Ros
President APCAS Girona
“Article 38 de la LCS, el tenim en compte?”

M. Dolors Godoy Rotllens
Professora i poeta en esperanto
“L’esperanto,una opció”

2020

Xavier Erbàs
Subdirector general d’Entitats Asseguradores i Mediadors
“25 anys de relació”

Marc Martín
Realitzador del Polònia
“El ‘POLÒNIA’ en temps de pandèmia”

Quim Tarradas i Isern
Professor de Matemàtiques Cofundador del MMACA
“El MMACA a Girona. Somni o realitat?

David Noguera Hancock
President de Metges sense Fronteres Spain/OCBA
“Lliçons de la Covid. Algunes certeses

2021

Lluís Masdevall i Aibar
Fundador i CEO de Nexe Impressions, Girona. Fundador i soci de les Caméléons Artisans de l’Image, París.
“Reinvindicant el valor del Paper”

– ‘Aseguradores’ (revista)
– ‘Mediario’ (revista)
– ‘Boletín del Mediador’ (butlletí electrònic)

7. IMATGE I PUBLICITAT

Les campanyes d’imatge i publicitat dutes a terme pel Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona, han sigut:

1981
“Jo sóc un Agent… d’assegurances col·legiat”
(premsa)

1989
“L’únic professional, el vostre conseller”
-campanya conjunta amb SAGA 66-
(pòsters)

1991
“Professionals de confiança”
-campanya conjunta amb el Consell de Col·legis de Catalunya-
(televisió)

1992
“Professionals de confiança”
(televisió-desconnexions a les comarques gironines-, premsa, pins)

1995
“Estic en mans d’un col·legiat. Estic segur”
(enganxines i pòsters)

1998
“Tots confien en nosaltres. Vol saber per què?”
-campanya conjunta amb el Consell de Col·legis de Catalunya-
(fullets promocionals)

2001
“500 professionals de les assegurances, a prop seu”
(premsa i ràdio)

2003
“Mediadors d’assegurances, els col·legiats són la garantia”
(premsa)

2005
“Les coses clares… Mediadors col·legiats = garantia d’assegurança”
(premsa)

2007
“Mediadors col·legiats: són professionals”
(premsa)

2007
“Els col·legiats són la garantia”
(fullets promocionals)

2009
“La garantia dels Mediadors col·legiats”
(premsa)

2011
“Els col·legiats són la garantia”
(premsa)

2013
“Els col·legiats són la garantia”
(premsa)

2015
“CMAG: 50 anys”
(actes diversos)

2017
“Hi som!”
(televisió i xarxes socials)

2019
“Hi som!”
(premsa, ràdio, busos i xarxes socials)

2020
“No et deixis entabanar. Estem al teu costat. Hi som!”
(xarxes socials)

*L’any 1998 es varen crear les marques Ad’a i Cd’a que identifiquen els Mediadors d’assegurances catalans col·legiats

L’any 1998 el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona crea les marques identificatives dels mediadors d’assegurances col·legiats (Ad’a i Cd’a).

Aquest mateix any proposa al Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya l’adopció d`aquestes marques com a identificació per a tots els mediadors col·legiats catalans.

El Consell així ho acorda i es fa una edició de plaques de metacrilat per col·locar als despatxos professionals dels col·legiats, les quals identifiquen els agents i els corredors d’assegurances col·legiats de Catalunya.

L’any 1997 el nostre Col·legi va crear, de la mà del dibuixant Josep Antoni Fernández -Fer-, en Pep, el pòlissa.

Cada trimestre apareix una tira còmica d’aquest mediador d’assegurances col·legiat en el nostre butlletí.

Aquest personatge entranyable es consolida com a referent en el nostre col·lectiu i és per això que l’any 2005 el nostre Col·legi creà una figura en volum que serveix com a obsequi institucional.

També s’ha dut a terme una edició d’aquesta simpàtica figura de mida més reduïda per tal que totes les persones interessades en puguin adquirir a fi de tenir-la als seus despatxos professionals.

També disposem de dues publicacions que recullen les 30 primeres històries d’aquest mediador d’assegurances col·legiat gironí (edició en català) i les 50 primeres històries (edició en castellà).

L’any 2008 s’incorpora a les pàgines de la nostra revista la col·legiada Maria Mediadora, que farà companyia al nostre entranyable Pep, el pòlissa. D’aquesta manera el cens femení del nostre Col·legi ja té la seva representació.

De la mateixa manera que amb en Pep, el pòlissa, el 2010 es crea la figura en volum que serveix com a obsequi institucional, així com es fa una edició de mida més reduïda per tal que totes les persones interessades en puguin adquirir a fi de tenir-la als seus despatxos professionals.

-Pòsters
-Pins
-Blocs notes telèfon
-Carpetes, llàpissos
-Bloc notes

8. NOVES TECNOLOGIES

Activitat pròpia de la comissió

9. PROTOCOL D’AMISTAT I DE COL·LABORACIÓ GIRONA/CATALUNYA NORD; CATALUNYA NORD/LLENGUADOC-ROSSELLÓ/BALEARS

10. CALENDARI COL·LEGI

El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona edita un calendari que s’envia a tots els col·legiats, on s’hi assenyalen tots els actes de formació i reciclatge professional que es duran a terme durant l’any, així com la Festa Patronal i la Setmana Mundial.

ACTES COL·LEGIALS 2021

* 21 DE GENER (ACTE COL·LEGIAL)
* 18 DE FEBRER (ACTE COL·LEGIAL)
* 18 DE MARÇ (ACTE COL·LEGIAL)
* 22 D’ABRIL (ACTE COL·LEGIAL)
* 20 DE MAIG (ACTE COL·LEGIAL)
* 17 DE JUNY (ACTE COL·LEGIAL)
* 27 DE JUNY (FESTA PATRONAL)
* 23 DE SETEMBRE (ACTE COL·LEGIAL)
* 18 al 24 D’OCTUBRE (47a SETMANA MUNDIAL)
* 25 DE NOVEMBRE (ACTE COL·LEGIAL)

11. GUIA PROFESSIONAL

Cada any s’edita la Guia Professional dels mediadors d’assegurances col·legiats a les comarques gironines.

Aquesta Guia té una doble finalitat bàsica: dotar els col·legiats d’una eina per quan els calgui posar-se en contacte entre col·legues de professió, i donar una informació als consumidors per quan els calguin els serveis d’un professional de l’assegurança.

Les dades que s’hi recullen són: nom i cognoms del col·legiat, denominació de la societat -si s’escau-, adreça professional, telèfon, fax, adreça electrònica, web, categoria i classe de mediador, número de col·legiat i entitat per la qual treballen (en el cas dels agents).

Aquestes dades apareixen ordenades per ordre alfabètic de poblacions i de cognoms.

Igualment, hi figura la relació alfabètica de col·legiats i la població on tenen el seu despatx professional, amb vista a una millor localització.

Aquesta Guia Professional es pot consultar interactivament en aquest web.

LES DADES PERSONALS QUE FIGUREN A LA GUIA PROFESSIONAL DE MEDIADORS D’ASSEGURANCES COL·LEGIATS DE LES COMARQUES GIRONINES NO PODEN UTILITZAR-SE PER A FINS DE PUBLICITAT O PROSPECCIÓ COMERCIAL

12. CODI D’ÈTICA

Edició codi universal d’ètica professional dels productors d’assegurances i reassegurances

Download (PDF, Unknown)

13. SERVEI DE CORREU ELECTRÒNIC

Emissió i recepció de documents per a ús dels col·legiats.

14. INSTAL·LACIONS

Despatx i sala de reunions, amb telèfon i fotocopiadora, per a ús dels col·legiats en els supòsits de trobades de caire professional amb clients, entitats asseguradores, col·legues de professió, etc.

15. BIBLIOTECA PROFESSIONAL

El nombre de volums de què disposa la nostra biblioteca professional és de 759 (dades a 13/01/2021).

LES DARRERES ADQUISICIONS, SÓN:
– Guía para la reducción de la vulnerabilidad de los edificios frente  a las inundaciones
– El seguro de la salud para dummies
– El càlcul de les concurrències
– Firmes convidades 30 anys d’el Butlletí del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
– La prueba de la responsabilidad profesional
– Anar a fires – Mirades creuades
– 25 anys de sensacions – Illa Diagonal Barcelona
– El deber de la declaración del riesgo en el seguro
– El contrato del seguro y su distribución en la encrucijada
– El seguro de pérdida de beneficios. Una visión práctica
– Regulación del contrato de seguro en Portugal y España: Análisis comparado – cuadernos de la cátedra
– Girona. Fargnoli
– Guia d’establiments emblemàtics i singulars de Girona
– Unos minutos de su tiempo 10 años de Seguridad
– Tu plan B – 21 claves antipánico tu empresa a salvo
– Los seguros de la empresa y el empresario
– Manual para la aplicación del baremo de la Ley 35/2015 2ª edición
– El RDLey 3/2020 de distribución de Seguros comentado
– Autobiografia de Girona

INFORMES DE L’ASSESSORIA TÈCNICA DEL COL·LEGI DE GIRONA

(Sr. Ricard Llapart, actuari)
– El Consorci de Compensació d’Assegurances (X. Olcina) (març 1991)
– L’assegurança a “valor nou” (juny 1991)
– Assegurança a valor parcial i assegurança a primer risc (setembre 1991)
– Assegurança de pèrdua de beneficis (desembre 1991)
– Assegurança de pèrdua de beneficis II (març 1992)
– La nova Llei de Mediació en Assegurances Privades (juny 1992)
– Assegurança de mort o assegurança de jubilació I (setembre 1992)
– L’assegurança de vida i la seva fiscalitat (Xavier Panés) (desembre 1992)
– Assegurança de mort o assegurança de jubilació II (març 1993)
– La responsabilitat civil (juny 1993)
– Les assegurances de vida evolucionen (Francisco Duran Lorenzo) (juny 1993)
– La prima de l’assegurança (setembre 1993)
– La informàtica i els mediadors d’assegurances (desembre 1993)
– Una assegurança de RC obligatòria per a establiments públics (març 1994)
– Foc (juny 1994)
– Prevenció del foc I (setembre 1994)
– Prevenció del foc II (desembre 1994)
– La llei de RC de productes I (març 1995)
– La llei de RC de productes II (juny 1995)
– Els sinistres catastròfics (setembre 1995)
– Modificacions a la Llei de Mediació en assegurances Privades (desembre 1995)
– Llei d’Ordenació i Supervisió de les assegurances privades I (març 1996)
– Llei d’Ordenació i Supervisió de les assegurances privades II (juny 1996)
– El valor afegit (setembre 1996)
– El “Consorcio de Compensación de Seguros” (desembre 1996)
– Dictamen sobre pòlisses multirisc (març 1997)
– El futur dels corredors I (juny 1997)
– El futur dels corredories II (setembre 1997)
– La responsabilitat civil dels habitatges (construcció i ús) (desembre 1997)
– Comentari a la resposta de la DGS (març 1998)
– Un miratge o una porta oberta? (juny 1998)
– Són les companyies asseguradores entitats de serveis? (setembre 1998)
– El segon mil·lenni (desembre 1998)
– Assegurança de subscripció obligatòria per a embarcacions (març 1999)
– Novetats abans del 2000 (juny 1999)
– Responsabilitat civil i culpa I (setembre 1999)
– Responsabilitat civil i culpa II (desembre 1999)
– La Llei d’Ordenació de l’Edificació: Més incògnites que solucions I (març 2000)
– La Llei d’Ordenació de l’Edificació: Més incògnites que solucions II (juny 2000)
– Sentència del Tribunal Constitucional sobre el barem en cas d’accidents de circulació (setembre 2000)
– Una taula de mortalitat espanyola (desembre 2000)
– El nou reglament de la llei sobre la responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a
motor (març 2001)
– Alguns casos en que l’assegurança és nul·la de ple dret I (juny 2001)
– Alguns casos en que l’assegurança és nul·la de ple dret II (setembre 2001)
– Obligació d’assegurar cert tipus de vehicles (desembre 2001)
– Societats, mútues i mutualitats (març 2002)
– Validesa d’una clàusula beneficiària (juny 2002)
– On van les companyies asseguradores? (setembre 2002)
– Novetats legislatives I (desembre 2002)
– Novetats legislatives II (març 2003)
– Novetats legislatives III (juny 2003)
– El capital assegurat
– Modificacions a algunes lleis (desembre 2003)
– Novetats legislatives I (març 2004)
– Novetats legislatives II (juny 2004)
– De grues i assegurances (setembre 2004)
– Una relliscada de la Unió Europea (desembre 2004)
– El capital a primer risc (març 2005)
– Què és l’assegurança? (juny 2005)
– Catàstrofes naturals i assegurança (setembre 2005)
– Captives (desembre 2005)
– La regla d’equitat (març 2006)
– L’assegurança obligatòria per a establiments públics (juny 2006)
– La nova Llei de Mediació I (setembre 2006)
– La nova Llei de Mediació II (desembre 2006)
– La nova Llei de Mediació III (març 2007)
– La protecció de dades personals (juny 2007)
– Una situació complexa (setembre 2007)
– L’assegurança a les entitats de crèdit (desembre 2007)
– L’assegurança de carretons (març 2008)
– Nou camp en l’assegurança de vida (juny 2008)
– El nou reglament de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor (setembre 2008)
– La responsabilitat de repercussió en l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació
de vehicles a motor (desembre 2008)
– Els vehicles a les rues de Carnestoltes (març 2009)
– La Llei de Responsabilitat Mediambiental (juny 2009)
– Les crisis futures (setembre 2009)
– La transmissió de l’objecte assegurat (desembre 2009)
– El capital assegurat (març 2010)
– Un gos que dóna problemes (juny 2010)
– La sentència (setembre 2010)
– La clàusula “claim made” (desembre 2010)
– La prima de l’assegurança (març 2011)
– Són aconsellables els fons de pensions (juny 2011)
– L’edat actuarial (setembre 2011)
– Una actuació a evitar (desembre 2011)
  (tots aquests informes els podeu trobar al llibre D’interès 1991-2011 que us podeu descarregar des
de la pàgina inicial d’aquest web)

– El sinistre (març 2012)
– El dret de repetició en sinistres d’automòbils (juny 2012)
– L’assegurança de vida exigida per les entitats crèdit (setembre 2012)
– Clàusules (desembre 2012)
– La jubilació futura (març 2013)
– Terrasses comunitàries d’ús privatiu (juny 2013)
– El fraccionament de rebuts (setembre 2013)
– Sortirem de la crisi? (desembre 2013)
– Interessos de demora (març 2014)
– Nova Llei de trànsit (juny 2014)
– Nova Llei de navegació marítima (primera part) (setembre 2014)
– Nova Llei de navegació marítima (segona part) (desembre 2014)
– Nova Llei de navegació marítima (tercera part) (març 2015)
– Valor de la cartera d’assegurances (juny 2015)
– Importants modificacions a la Llei 50/1980, de contracte d’assegurança (setembre 2015)
– Modificacions a la Llei 26/2006, de mediació d’assegurances i reassegurances privades (primera part) (desembre 2015)
– Modificacions a la Llei 26/2006, de mediació d’assegurances i reassegurances privades (segona part) (gener 2016)
– La carta d’anul·lació (abril 2016)
– Capital assegurat il·limitat (setembre 2016)
– Viabiliat del sistema de pensions públiques  (desembre 2016)
– La mort del prenedor de l’assegurança (març 2017)
– Obligació d’assegurar certs tipus de vehicles (juny 2017)
-Modificació de l’estat de salut d’un assegurat durant la vigència de la pòlissa (setembre 2017)
-El PIB (desembre 2017)
-L’article 76 de la Llei de contracte d’assegurança (març 2018)
-Inclusió d’una clàusula beneficiària en l’assegurança de comunitat (juliol 2018)
-A reveure (desembre 2018)

(Sr. Joan Morales, consultor i formador)
-La recent “Guia tècnica” de la DGSFP sobre l’assegurança obligatòria d’automòbil (març 2019)
-Assegurament de quantitats anticipades… una bugada poc profitosa (juliol 2019)
-Quan la responsabilitat és del mediador (setembre 2019)
-Els VMP i el seu assegurament (desembre 2019)
-La responsabilitat del transportista és limitada (març 2020)
– Provant el vehicle d’un client (setembre 2020)
– Ja fa vint anys que té vint anys (desembre 2020)
– Una delimitació considerada lesiva (març 2021)

INFORME INSETEC

DARRERS NÚMEROS
-309
La defensa jurídica del tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil.
-310
La nueva Ley de Contrato de Seguro.
-311
La protección jurídica del cliente en el anteproyecto de Ley de Contrato de Seguro.
-312
El seguro privado ante la reforma de la Ley General de la Seguridad Social.
-313
La jubilacion tras la reforma de la Ley general de la Seguridad social
-314
El régimen básico de la Seguridad Social para 2012 (I)
-315
El régimen básico de la Seguridad Social para 2012 (II)
-316
El régimen jurídico reformado actual del seguro de riesgos extraordinario sobre las personas y lo bienes
-317
El proceso reformador del seguro privado en la Ley de economía sostenible

REVISTES A DISPOSICIÓ DELS COL·LEGIATS

*ASEGURADORES
-Edita: Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de España
-Periodicitat: mensual

*ACTUALIDAD ASEGURADORA
-Edita: INESE
-Periodicitat: setmanal

*ACTUALIDAD ASEGURADORA MEDIACIÓN
-Edita: INESE
-Peridiocitat: mensual

*MERCADO PREVISOR
-Edita: Mercado Previsor
-Periodicitat: quinzenal

16. ASSESSORAMENT INICI / CESSAMENT ACTIVITAT

Assessorament fiscal, laboral, administratiu als col·legiats que s’incorporen al Col·legi o cessen en l’activitat.

17. INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT


La persona de contacte és el Sr. Josep M. Torras i Carrillo ( gerencia@mediadorsdassegurances.cat)
Es va incorporar al Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona l’any 1983.


La persona de contacte és la Sra. Mercè Cla i Roca ( merce@mediadorsdassegurances.cat)
Es va incorporar al Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona l’any 1975.


La persona de contacte és la Sra. Aurora Jiménez Hernández ( mediadors@mediadorsdassegurances.cat).
Es va incorporar al Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona l’any 2013.

CIRCULARS 2021

Circular 1/2021: Convocatòria AGO 25.02.2021
Circular 2/2021: Memòria d’activitats 2020
Circular 3/2021: Quotes col·legials 2021
Circular 4/2021: Acta Assemblea General Ordinària
Circular 5/2021: Entitats Col·laboradores 2021

2021

14 de maig
ÚLTIMS DIES D’INSCRIPCIÓ! Webinar “Eduarf” el mediador davant de certes pràctiques d’algunes asseguradores (20 de maig)
10 de maig
RECORDATORI Webinar “Eduarf”, el mediador davant de certes pràctiques d’algunes asseguradores (20 de maig)
4 de maig
infoEC maig 2021
3 de maig
Webinar “Eduarf”, el mediador davant de certes pràctiques d’algunes asseguradores (20 de maig)
23 d’abril
Web
22 d’abril
Webinar “La mediació per la plataforma CIMA” (29.4.21)
16 d’abril
ÚLTIMS DIES D’INSCRIPCIÓ! Webinar “Pericials de part” (22 d’abril)
14 d’abril
Jornada Llei 50/1982, de contracte d’assegurança (15.04.2021)
13 d’abril
30 D’ABRIL FINALITZA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ Documentació comptable i del negoci (DC 2020) agents vinculats/agències vinculades (DGPFAT)
13 d’abril
30 D’ABRIL FINALITZA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ Documentació comptable i del negoci (DC 2020) corredors/corredories (DGPFAT)
13 d’abril
30 D’ABRIL FINALITZA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ Documentació comptable i del negoci (DC 2020) agents vinculats/agències vinculades (DGSFP)
13 d’abril
30 D’ABRIL FINALITZA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ Documentació comptable i del negoci (DC 2020) corredors/corredories (DGSFP)
9 d’abril
RECORDATORI Webinar “Pericials de part” (22 d’abril)
6 d’abril
ENLLAÇ DIJOUS 8.4.2021 Webinar “Com construir una cartera de Subsidi” Previsión Mallorquina
1 d’abril
infoEC abril 2021
31 de març
RECORDATORI Webinar “Com construir una cartera de Subsidi” Previsión Mallorquina (8.4.2021)
30 de març
Webinar “Pericials de part” (22 d’abril)
29 de març
Documentació estadística i comptable (DEC 2020) corredors/corredories DGSFP
29 de març
Documentació estadística i comptable (DEC 2020) agents vinculats/agències vinculades DGSFP
24 de març
Presentació “Previsión Mallorquina” (8.04.2021)
18 de març
Revista “Aseguradores” núm. 497
10 de març
BEC Núm. 325 – 1r trimestre de 2021
8 de març
RECORDATORI Webinar “Test de resistència per a empreses de mediació d’assegurances: SOLUCIONS” (18 de març)
5 de març
Cursos en línia
2 de març
infoEC març 2021
26 de febrer
Webinar “Test de resistència per a empreses de mediació d’assegurances: SOLUCIONS” (18 de març)
24 de febrer
Nota informativa (TCA novembre i desembre 2020)
22 de febrer
Web www.mediadorsdassegurances.cat
16 de febrer
Documentació Comptable i del negoci (DC 2020) agents vinculats/agències vinculades DGPFAT
16 de febrer
Documentació estaística i comptable (DEC 2020) corredors/corredories DGPFAT
15 de febrer
ÚLTIM DIA PER INSCRIURE’S! Webinar 18.02.2021
12 de febrer
Actualització barem 2021
9 de febrer
Segur que no t’interessa?
5 de febrer
RECORDATORI: Circular 1/2021: Convocatòria AGO 25.02.2021
2 de febrer
RECORDATORI Webinar “Test de resistècia per a empreses de mediació d’assegurances (18 de febrer i 18 de març)”
1 de febrer
infoEC  febrer 2021
28 de gener
Decàleg de Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
28 de gener
“Test de resistècia per a empreses de mediació d’assegurances” – Agents
28 de gener
“Test de resistècia per a empreses de mediació d’assegurances” – Corredors
27 de gener
Nota informativa (CCS octubre a desembre de 2020)
26 de gener
Carta Verda
25 de gener
Webinar “Test de resistència per a empreses de mediació d’assegurances (18 de febrer i 18 de març)
19 de gener
Actualment milers d’organitzacions fan ús d’aquesta eina. I tu?
18 de gener
ÚLTIMS DIES D’INSCRIPCIÓ Webinar “Comunica’t amb TEAMS” (21 de gener)
13 de gener
RC professional per a agents exclusius
13 de gener
RECORDATORI Webinar “Comunica’t amb TEAMS” (21 de gener)
7 de gener
Webinar “Comunica’t amb TEAMS” (21 de gener)

CIRCULARS 2020

Circular 11/2020 – Entats Col·laboradores 2020
Circular 10/2020 – Entitats col·laboradores 2020
Circular 9/2020: Campanya de publicitat 2020
Circular 8/2020: Quotes col·legials 2n semestre 2020
Circular 7/2020: Memòria d’activitats 2019
Circular 6/2020: Acta Assemblea General Ordinària
Circular 5/2020: Quotes col·legials 2020
Circular 4/2020: Convocatòria d’eleccions
Circular 3/2020: Entitats Col·laboradores 2020
Circular 2/2020: Entitats Col·laboradores 2020
Circular 1/2020: Convocatòria AGO 05.03.2020

2020

18 de desembre
Guanyadors Concurs de dibuix 2020
15 de desembre
Nota informativa CCS (TCA juny-octubre 2020 i ampliació TCA febrer-març 2020)
11 de desembre
DIMARTS 15 DARRER DIA PER PRESENTAR ELS DIBUIXOS! Concurs de dibuix de Nadal 2020
4 de desembre
ÚLTIMS DIES PER PARTICIPAR!!! Concurs de dibuix de Nadal 2020
27 de novembre
PROVA BEC – Núm. 324 – 4tr trimestre de 2020
23 de novembre
RECORDATORI Presentació SOFT QS, dimecres 02.12.2020
20 de novembre
RECORDATORI Concurs de dibuix de Nadal 2020
19 de novembre
Documentació estadística i comptable 2019 mediadors d’assegurances (DGPFAT)
16 de novembre
ENLLAÇ Webinar dijous 19.11.2020 i 26.11.2020 – 16,15 h
16 de novembre
Presentació SOFT QS, dimecres 02.12.2020
12 de novembre
ÚLTIMS DIES D’INSCRIPCIÓ! Taller de comuni8cació personal (19 i 26 de novembre)
9 de novembre
Concurs de dibuix de Nadal 2020
6 de novembre
Programa de TV emès en directe el 2 d’octubre
5 de novembre
RECORDATORI +SINTONIA +CLIENTS. Taller de comunicació personal (19 i 26 de novembre)
4 de novembre
Vídeo resum acte institucional 46a Setmana Mundial
2 de novembre
infoEC novembre 2020
30 d’octubre
RECORDATORI Model informació prèvia (corredors) ACTUALITZAT
30 d’octubre
RECORDATORI Model informació prèvia (agents) ACTUALITZAT
28 d’octubre
+ SINTONIA + CLIENTS. Taller de comunicació personal (19 i 26  de novembre)
26 d’octubre
Renovació inclusió Cens entitats 2020
20 d’octubre
DIJOUS 22 d’octubre ACTE INSTITUCINOAL 46a Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances
19 d’octubre
Dem+a DIMARTS 20 d’octubre ACTE TÈCNIC 46a Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances
16 d’octubre
Suplement especial 46a Setmana Mundial (Diari de Girona)
14 d’octubre
RECORDATORI 46a Setmana mundial del mediador d’assegurances (octubre de 2020)
13 d’octubre
46a SM, te la perdràs?
5 d’octubre
RECORDATORI 46a Setmana mundial del mediador d’assegurances (octubre de 2020)
1 d’octubre
infoEC octubre 2020

Informació sobre ajuts, bonificacions, deduccions i préstecs en relació amb l’activitat empresarial.

– Legislació i jurisprudència
– Certificats
– Contractes d’agència
– Cartes de condicions
– Model de contracte d’auxiliar extern i auxiliar assessor
– Assessorament expedients de sol·licitud d’inscripció al Registre Administratiu Especial de Mediadors
d’Assegurances (agents vinculats, corredors, auxiliars assessors) – DGPFAT i DGSFP –
– Consultes
– Informació sobre entitas, rams, mercat assegurador, etc.

18. ASSESSORIES

Per acord de la Comissió permanent del 22.10.02, les consultes dels col·legiats s’hauran de fer per escrit (via fax o e-mail). Aquestes consultes seran traslladades a l’assessor per la gerència del Col·legi, emetent-se la resposta mitjançant el sistema més ràpid i adient en relació amb la consulta efectuada.

Per acord de la Comissió permanent del 22.10.02, les consultes dels col·legiats s’hauran de fer per escrit (via fax o e-mail). Aquestes consultes seran traslladades a l’assessor per la gerència del Col·legi, emetent-se la resposta mitjançant el sistema més ràpid i adient en relació amb la consulta efectuada.
Per acord de la Comissió permanent del 22.10.02, les consultes dels col·legiats s’hauran de fer per escrit (via fax o correu electrònic). Aquestes consultes seran traslladades a l’assessor per la gerència del Col·legi, emetent-se la resposta mitjançant el sistema més ràpid i adient en relació amb la consulta efectuada.
Servei de consultoria en l’inici i desenvolupament de l’activitat professional.

19. CONVENIS

Convenis de col·laboració signats pel Col·legi amb diferents entitats per tal d’aconseguir millors condicions per als col·legiats:

– DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:
conveni marc de col·laboració que permet establir convenis de col·laboració en pràctiques entre les escoles i els col·legiats,
per tal que els alumnes d’ensenyaments secundaris puguin realitzar  pràctiques,no retribuïdes, que completen la seva
formació teòrica
– UNIVERSITAT DE GIRONA: Conveni de col·laboració amb la UdG per a la realització de les pràctiques externes per part
dels estudiants dels estudis de la Facultat de Dret
BANC SABADELL: Conveni mitjançant el qual tots els col·legiats i els seus familiars de primer grau i treballadors, tenen al seu abast un ampli ventall de productes i  serveis financers amb unes condicions molt avantatjoses per a la seva contractació.
 ASISGRUP: Accions i serveis de protecció social
– LA INTERCOL·LEGIAL: Diversos acords comercials signats per a membres de l’associació (reserves hoteleres, descomptes en telefonia, productes Apple, etc.)

20. COMISSIÓ DE CONCILIACIÓ

La Comissió de Conciliació entre entitats asseguradores i mediadors d’assegurances de Catalunya té la finalitat de procurar la conciliació i resoldre de manera amistosa les divergències que, en l’àmbit de la seva relació mercantil, poden sortir entre entitats asseguradores i mediadors d’assegurances. La utilització d’aquesta via alternativa en la resolució de conflictes permet, d’una banda, no haver de patir els endarreriments que avui afecten l’Administració de Justícia ni el cost econòmic de la seva utilització, i d’altra, mantenir la privacitat d’aquells petits conflictes de vegades originats per la falta de comunicació pròpia del dia a dia.

Aquesta comissió es va crear l’any 1994 per els Col·legis de Mediadors d’Assegurances Titulats de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, i la Unió Catalana d’Entitats Asseguradores i de Capitalització (UCEAC).

21. IDENTIFICACIÓ

CONVENIS DE SERVEIS 2012 CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS DE MEDIADORES DE SEGUROS DE ESPAÑA *BANCO POPULAR *VIAJES ECUADOR (Consejo General-Ecuador) *EUROPCAR *COMPUGAMA Informática *MPM Software *AVIS *Grupo HUSA (Hotels) *Cadena Hotels NH *Targeta SOLRED *ASEPEYO *TREBERENET (Informàtica) *NEXGROUP (prevenció de riscs laborals) *C4 Consultores de información *DKV SEGUROS (pòlissa de salut) *QUALI MEDIC (intervencions quirúrgiques en correcció de miopia i estigmatisme) *PÍHEL DESIGNER & CONSULTING- Internet *CARLOS IGLESIAS CATALÁN, ABOGADO (protecció de dades) COL·LEGI DE MEDIADORS D’ASSEGURANCES DE GIRONA (Vegeu “Serveis” 19 .Convenis)

22. ASSEGURANÇA COL·LECTIVA D’INDEMNITZACIÓ DIÀRIA

Pòlissa col·lectiva d’indemnització diària per malaltia i/o accident per a col·legiats, treballadors i col·laboradors de col·legiats (contractada amb La Previsión Mallorquina)

23. ASSEGURANÇA DE PROTECCIÓ JURÍDICA

Pòlissa col·lectiva de protecció jurídica que garanteix la defensa dels interessos dels col·legiats en el marc de la seva activitat professional com a mediador d’assegurances (contractada amb ARAG)

24. IDENTIFICACIÓ COL·LEGIAT

L’any 1998 el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona crea les marques identificatives dels mediadors d’assegurances col·legiats (Ad’a i Cd’a).

Aquest mateix any proposa al Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya l’adopció d’aquestes marques com a identificació per a tots els mediadors col·legiats catalans.

El Consell així ho acorda i es fa una edició de plaques de metacrilat per col·locar als despatxos professionals dels col·legiats, les quals identifiquen els agents i els corredors d’assegurances col·legiats de Catalunya.

Papereria i rètol

25. PÀGINA WEB

Conté informació d’interès per als col·legiats ( a “Serveis” hi trobem la descripció dels serveis que ofereix el Col·legi als seus col·legiats; a la pàgina principal i a “Més notícies” hi trobem informació actualitzada diàriament sobre les notícies i les informacions del sector i del Col·legi; a “Enllaços” hi trobem uns enllaços amb diferents entitats i organismes d’interès en la tasca professional dels col·legiats).

També conté informació adreçada als consumidors (explicació de què és un mediador d’assegurances col·legiat -Ad’a i Cd’a- i del per què cal demanar el seu assessorament -Tots confien en nosaltres-).

També hi trobem la “Guia Professional” dels mediadors col·legiats, així com molta altra informació necessària per a l’activitat professional i empresarial dels col·legiats.

A l’apartat “Entitats Col·laboradores” hi trobem les dades d’aquestes entitats, amb la possibilitat d’anar a la seva pàgina web i de contactar-hi via correu electrònic.
A través de la “Guia Professional” podem contactar amb els col·legiats via correu electrònic i anar al seu lloc web.
Enllaços amb les principals entitats i organismes d’interès per al desenvolupament de l’activitat professional.
Aquesta Guia té una doble finalitat bàsica: dotar els col·legiats d’una eina per quan els calgui posar-se en contacte entre col·legues de professió, i donar una informació als consumidors per quan els calguin els serveis d’un professional de l’assegurança.

LES DADES PERSONALS QUE FIGUREN A LA GUIA PROFESSIONAL DE MEDIADORS D’ASSEGURANCES COL·LEGIATS DE LES COMARQUES GIRONINES NO PODEN UTILITZAR-SE PER A FINS DE PUBLICITAT O PROSPECCIÓ COMERCIAL.

De conformitat amb l’article 28 en relació amb el 3 j) de la vigent LOPD, les dades que es reflecteixen a la Guia Professional són les dades professionals i estrictament necessàries pertanyents al grup professional de mediadors d’assegurances col·legiats al CMA de Girona, sense que existeixin dades addicionals que precisin el consentiment exprés del mateix, advertint que no està permès l’ús d’aquesta informació a efectes comercials o de publicitat, tret que es compti amb el consentiment exprés del col·legiat, incorreguent en responsabilitat legal aquelles persones o entitats que facin ús indegut d’aquesta informació.