La nostra activitat -tant si som agents com si som corredors- no està exempta també de sinistres, la majoria negligències professionals, és a dir per falles tècniques i administratives. Aquests errors sovint es tradueixen en reclamacions de quanties molt importants, de milers o desenes de milers d’euros.

Així, en la jornada duta a terme el dia 19 de setembre, Miguel Lanchares, responsable de sinistres i assessoria jurídica de l’Agrupación del Convenio RC Corredores, i amb la valuosa informació que faciliten totes les dades recollides en els darrers 25 anys a tot l’Estat, va analitzar les causes que originen la sinistralitat derivada de l’activitat de mediació d’assegurances, els diferents motius, les distintes tipologies d’errors, siguin tècnics, d’assessorament, d’emissió, d’administració, de liquidació de primes, etc. Es van estudiar casos reals i es proposaren mesures per aplicar als nostres despatxos. En definitiva, fou una verdadera sessió formativa de gerència de riscos de la nostra pròpia activitat.