El Compromís Ètic de l’Assegurança de Salut és una iniciativa del nostre Col·legi i vol ser un compromís del sector de les assegurances, comptant amb la participació activa de la més alta representació institucional dels professionals de la mediació d’assegurances, i que busca aquesta participació activa de les principals entitats asseguradores que operen a Girona, entitats col·laboradores del Col·legi, tots ells, conscients de la rellevància que tenen l’ètica i les bones pràctiques en el sector de l’assegurança.

Existeixen en el mercat algunes pràctiques que considerem perjudiquen l’assegurat i no tenen cabuda dins d’un sistema just i ètic. És un fet constatat que algunes asseguradores exerceixen el seu dret a no renovar el contracte o realitzen un augment exagerat de les seves primes. En ambdues situacions la reputació del sector es veu greument perjudicada.

Així, el dijous dia 25 d’abril, s’ha celebrat una taula de debat per estudiar el contingut d’un document on es reflecteixin dos compromisos basats en la bona fe i en el just equilibri dels drets i obligacions de les parts; sempre en defensa de l’assegurat i del consumidor, per no seguir aplicant el dret a no renovar el contracte ni a augmentar exageradament les primes, sense existir una causa justa.

En aquesta taula de debat han participat, a més de la delegació col·legial, els representants de les asseguradores Asisa, Vital Seguro, DKV, Mútuacat i Fiatc. Aquesta primera trobada ha servit per començar a debatre el document inicial i està prevista una nova reunió, a la qual s’espera se sumin altres asseguradores que comparteixin la mateixa sensibilitat sobre el fet que la naturalesa del risc assegurat en les assegurances de malaltia i assistència sanitària i l’evidència que la contractació d’una nova pòlissa és més difícil -o impossible- i onerosa per a l’assegurat quan més avançada sigui la seva edat i l’estat de les seves malalties, ja que augmenten les possibilitats de sinistre, posa de manifest que en aquest tipus d’assegurances de persones l’anul·lació unilateral del contracte o l’augment desmesurat de la prima és més lesiva per a l’assegurat que per a l’assegurador.