El “Compromís Ètic de l’Assegurança de Salut” és una iniciativa del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona i vol ser un compromís del sector de les assegurances, comptant amb la participació activa de la més alta representació institucional dels professionals de la mediació d’assegurances, i que busca aquesta participació activa de les principals entitats asseguradores que operen a Girona, entitats col·laboradores del Col·legi, tots ells, conscients de la rellevància que tenen l’ètica i les bones pràctiques en el sector de l’assegurança.

Existeixen en el mercat algunes pràctiques que considerem que perjudiquen l’assegurat i no tenen cabuda dins d’un sistema just i ètic. És un fet constatat que algunes asseguradores exerceixen el seu dret a no renovar el contracte o realitzen un augment exagerat de les seves primes. En ambdues situacions la reputació del sector es veu greument perjudicada.

Així, el dijous dia 7 de novembre, s’ha celebrat la segona taula de debat -la primera va tenir lloc el passat mes d’abril- per estudiar el contingut d’un document on es reflecteixen dos compromisos basats en la bona fe i en el just equilibri dels drets i obligacions de les parts, sempre en defensa de l’assegurat i del consumidor, com són el compromís de no rescindir el contracte una vegada transcorreguts tres anys des de la seva contractació i el compromís de no augmentar la prima més d’un percentatge anual concret, tenint en compte l’IPC sanitari i les circumstàncies de l’edat de l’assegurat i l’ús de la pòlissa.

En aquesta taula de debat -on s’ha palesat la voluntat de concretar aquest Compromís Ètic de l’Assegurança de Salut durant el 2020- han participat, a més de la delegació col·legial, els representants de les asseguradores Asisa, Vital Seguro, DKV, Mútuacat, Asefa i MGC Mútua.