El Reial Decret 287/2021, de 20 d’abril, que substitueix i deroga el RD 764/2010, regula els requisits de formació que són d’aplicació a tots els distribuïdors d’assegurances, tant si són persones físiques com jurídiques, així com al personal rellevant dels mateixos.

Hi ha un seguit de novetats sobre la formació inicial i contínua dels mediadors d’assegurances i els seus treballadors i col·laboradors.

Tot esperant la Resolució de la DGSFP que ha de concretar alguns aspectes, especialment quant a continguts d’aquesta formació, així com la tramitació com a projecte de llei del RDL 3/2020, podeu contactar amb nosaltres per comentar aquestes novetats.