El dia 19 de juny s’ha realitzat el tercer examen trimestral corresponent al Curs Superior d’Assegurances 2018-2019 -curs de formació en matèries financeres i d’assegurances privades / Certificat Grup A- que el nostre Col·legi ha dut a terme durant el període octubre-juny, com a secció delegada del CECAS.

Els alumnes s’han examinat de temes corresponents als rams asseguradors com les assegurances d’automòbils, multiriscos, vida i plans de pensions, accidents o salut, i  matèries com la llei de mediació, sistemes i productes financers o protecció al consumidor, entre d’altres.