“Estatuts col·legials. Article 28. Comissions. Dins el Col·legi, podran constituir-se les comissions de sector professional o de treball que resultin aconsellables, per acord de la Junta de Govern”.

El nostre Col·legi té constituïdes catorze comissions de treball que es reuneixen periòdicament per tractar aspectes concrets del seu àmbit. Ho fan des d’una doble vessant, per un costat per executar els acords que es deriven dels òrgans de govern col·legials, i per un altre per elaborar propostes a aquests òrgans de govern perquè s’estudiï la seva realització.