El BOE núm. 6 de 07.01.2020, publica la Resolució de 23 de desembre de 2019, de la Direcció General de Treball, relativa al Conveni col·lectiu d’àmbit estatal per a les empreses de mediació d’assegurances privades per al període 2019-2022.

Aquest conveni entrarà en vigor als 20 dies de la publicació en el BOE, i mantindrà la vigència general fins al 31 de desembre de 2022, tret d’aquelles matèries per a les quals es disposi un vigència diferent.

https://boe.es/boe/dias/2020/01/07/pdfs/BOE-A-2020-211.pdf