Un any més el nostre Col·legi ha renovat la inclusió en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana.

El Cens d’entitats de foment de la llengua catalana agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d’actuació. S’entén per foment de la llengua catalana la realització d’activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets.

La nostra institució, històricament, sempre ha mantingut una actitud clara i un tarannà concret en relació a la nostra llengua, ja des del 1987 en què fou el promotor del primer diccionari de terminologia asseguradora editat en català.

Ara, amb aquesta renovació de la inclusió en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana 2020, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha seguit valorant els mèrits contrets pel nostre Col·legi, de la qual cosa ens n’hem de sentir molt satisfets.